Diyanet’ten Kısa Film yarışması(ödüllü)

Diyanet'ten Kısa Film yarışması(ödüllü)

Diyanet ödüllü yarısma

21 Şubat 2019 - 16:40

Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması Şartnamesi

AMAÇ

Anayasa’nın 136. Maddesi ile “Toplumu din konusunda aydınlatma” görevi Diyanet İşleri Başkanlığına

verilmiştir. Kurumumuz 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un

7. Maddesi gereğince “Aile, kadın, gençlik ve toplumun diğer kesimlerine yönelik dinî konularda aydınlatma

ve rehberlik yapma” görevini yerine getirmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı aileye yönelik misyonu ışığında aile kurma, aile olma ve aileyi koruma bağlamında

toplumun bütün katmanlarına yönelik önemli yaklaşımlar geliştirmektedir. Bu bağlamda Başkanlığımızca

aile konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik “Ailemde İyilik Var” temasıyla;

-    Aileden başlayarak toplumda iyiliği yaymak; sevgi, şefkat ve merhamet gibi değerlerimize dair

farkındalık oluşturmak,

-    Aile içi iletişimin ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, aile bağlarının güçlendirilmesine katkı

sağlamak,

-    Toplumda iyi aile örneklerini ön plana çıkarmak,

-    Milli ve manevi değerlerin yansıtıldığı eserlerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla ulusal düzeyde

 

fotoğraf ve kısa film yarışması düzenlenecektir.

 

KATILIM

 

Jüri Üyeleri ile birinci dereceden yakınları dışında, 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açıktır.

 

Haklarında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu

 

yarışmaya katılamazlar.

 

GENEL KATILIM ŞARTLARI

 

•    Yarışma bütün sanatseverlere açık olup katılım ücretsizdir.

 

•    Eserlerin 2 (iki) DVD ye yüklenip Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve

 

Dini Rehberlik Daire Başkanlığı (Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/B-108

 

Çankaya/ANKARA) adresine başvuru tarihinin son gününe kadar ulaştırılması gerekmektedir. Başvuru

 

tarihinden sonra gelen eserler dikkate alınmayacaktır.

 

•    Katılımcı, eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu veya kendisine ait olmayan eserlerin sahiplerinden

 

izinlerinin alınmış olduğunu belgelendirir. İzin alınmaksızın başkasına ait eserlere ilişkin görüntülerin

 

tamamen ya da kısmen kullanılması, kural ihlali sayılır.

 

•    Yarışmaya gönderilen eserlerin, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri

 

kabul edilir. Bu bağlamda eser sahipleri aşağıda bulunan Telif Formunu doldurarak imzalayacaklar ve

 

 

 

eserle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığına göndereceklerdir. Telif Formunu doldurup göndermeyenlerin

 

eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

•    Yarışmaya gönderdiği eser üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye

 

ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında

 

kural ihlali işlemi uygulanır.

 

•    Kural ihlali yapanların ödülleri iptal edilerek iade etmesi istenir, bu durum diğer ödül almış ve/veya

 

alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

 

•    Düzenleme Kurulu, yarışmaya gönderilen eserlerin üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını

 

katılımcıdan isteyebilir.

 

•    Yarışma sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme

 

kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

KISA FİLM YARIŞMASI TEKNİK ŞARTLARI

 

•    Yarışmaya katılacak kısa filmlerin süresi en fazla 15 (on beş) dakika ile sınırlıdır.

 

•    Kısa filmlerin sonunda “DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI” ifadesi ve “Diyanet İşleri Başkanlığı

Tv

Pdf için resme tıklayınız.

Logosu” yer alacaktır.

 

•    Kısa filmlerde gösterilen ve telif alınması gereken bütün görsellere (canlı/cansız) ait izinler, eser sahibi

 

tarafından belgelendirilir. Başkanlık tarafından daha sonra bu kişilere herhangi bir telif ücreti ödenmez,

 

ayrıca konuyla ilgili her türlü şikâyet eser sahibine yönlendirilir.

 

FOTOĞRAF YARIŞMASI

 

Kategorileri:

 

•    Akıllı Telefon Fotoğrafçılığı: Bu kategoride akıllı telefon ile çekilen eserler yer alacaktır.

 

•    Tek Mercek Yansıtma (SLR): Bu kategoride profesyonel fotoğraf makinası ile çekilmiş eserler yer

 

alacaktır.

 

TEKNİK ŞARTLARI

 

•    Katılımcılar, yarışmaya en fazla 5 (beş) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile

 

katılabilir. Birden fazla eserle katılım sağlanması halinde, fotoğrafların içeriği birbirini tekrar etmemeli

 

ve farklı olmalıdır.

 

•    Başka bir yarışmada daha önce ödül ve sergileme almış eserler ile bu eserlerin kadraj farklılığı içeren

 

görüntüleri, yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanlı

 

yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda,

 

katılımcıya kural ihlali işlemi uygulanır.

 

 

 

•    Kural ihlaline sebebiyet veren eserlerin izin ve telif haklan ile ilgili sorumluluk, fotoğrafı ileten

 

katılımcıya aittir.

 

•    Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan eserlerden dilediği kadarını sergileyebilir veya

 

gösterebilir, bu durumda eser sahibi tarafından herhangi bir bedel talep edilmeksizin izin verilmiş

 

sayılır.

 

•    Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde, katılımcının

 

kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

 

•    Keskinlik, kontrast, satürasyon gibi basit müdahalelerin dışında, tamamen bilgisayar yazılımları ile

 

oluşturulmuş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu

 

konuda jürinin kanaati esastır.

 

•    Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir

 

projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840

 

piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.

 

TELİF (KULLANIM) HAKLARI

 

•    Yarışmaya gönderilen bütün eserler için sahiplerince; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın basılı-görsel yayın

 

ve materyallerinde, düzenlenebilecek sergilerde süresiz ve sınırsız olarak kullanım hakkının verilmiş

 

olduğu kabul edilir. Eser sahipleri, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar

 

gereğince eserlerin çoğaltma işleme, yayma haklarını, free,pay, dijital, kablolu, uydu, GSM, cep

 

telefonu, internet ve diğer tüm sanal ortamlar vasıtasıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın; İşaret, ses ve

 

görüntü nakline yarayan her türlü araçlarla temsil/umuma iletim, yayımlanma ve 5846 sayılı Fikir ve

 

Sanat Eserleri Kanunu’nun 15’inci maddesindeki manevi haklarının kullanımı için Diyanet İşleri

 

Başkanlığına izin verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği

 

izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerin kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin için

 

herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve

 

taahhüt eder. Eserlerin kullanım hakkı Diyanet İşleri Başkanlığı ve eser sahibine ait olacaktır.

 

•    Yarışmaya gönderilen bütün eserler basılı ve görsel yayın ve materyallerinde, web sitelerinde,

 

düzenlenecek sergilerde süresiz ve sınırsız olarak kullanılabilecektir.

 

•    Diyanet İşleri Başkanlığı fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin

 

vermez.

 

•    Sergi düzenlenmesi durumunda, sergide yer alacak fotoğraflar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından

 

bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.

 

•    Fotoğraflar bastırıldıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz

 

konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.

 

•    Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin

 

olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki

 

sorumluluğu katılımcıya aittir.

 

•    Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya

 

gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri

 

kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu

 

yarışmacıya aittir.

 

•    Yarışmada başarılı olan eserler, Diyanet İşleri Başkanlığınca internet sitesinden ve sosyal medya

 

hesaplarından duyurulacaktır.

 

•    Yarışma sonucu dereceye giren eserler Diyanet İşleri Başkanlığına ait web sayfasında ve sosyal medya

 

hesaplarında gösterilecektir. Bu hesaplardan indirilerek başka internet sitelerinde veya sosyal medya

 

hesaplarında gösterilen eserler için Diyanet İşleri Başkanlığınca herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu

 

olmayacaktır.

 

•    Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Jüri

 

kararları geçerlidir.

 

ÖDÜLLER (Kısa Film)

 

15.0    - TL

 

10.0    - TL

 

5.0    - TL

 

1.500 - TL

 

Birincilik

 

İkincilik

 

Üçüncülük

 

Mansiyon

 

ÖDÜLLER (Fotoğraf- SLR)

 

7.500    -TL

 

5.0    - TL

 

3.0    -TL

 

1.500    -TL

 

5.0    -TL

 

3.500    -TL

 

2.0    -TL

 

1.0    -TL

 

 

 

Birincilik

 

İkincilik

 

Üçüncülük

 

Mansiyon

 

ÖDÜLLER (Fotoğraf- Akıllı Telefon)

 

Birincilik

 

İkincilik

 

Üçüncülük

 

Mansiyon

 

 

 

Yarışma Takvimi:

 

Son Başvuru Tarihi    10/04/2019

 

Seçici Kurul Değerlendirmesi    : Nisan/ 2019

 

Sonuçların Açıklanması    : Nisan/ 2019

 

Ödül Töreni    : Başkanlığımızca daha sonra belirlenecektir.

 

* Diyanet İşleri Başkanlığı, yarışma takviminde belirtilen tarihlerde değişiklik hakkını saklı tutar. Ödül

 

Töreni gerçekleştirilmeyebilir.

 

İLETİŞİM-SEKRETERYA

 

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı

 

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Nevşehir'de Il Göç Idaresi Müdür Vekili Doksar’dan ‘hayırlı Olsun’ Ziyareti
Nevşehir'de Il Göç Idaresi Müdür Vekili Doksar’dan...
Çanakkale'de Gelibolu Müftümüzü Bursa´ya Uğurladık
Çanakkale'de Gelibolu Müftümüzü Bursa´ya Uğurladık