Müftülük Haberler

Kütahya Müftülüğü V.H.K.İ. ALIMI SINAV İLANI

Kütahya Müftülüğü V.H.K.İ. ALIMI SINAV İLANI
Bu haber 26 Haziran 2017 - 5:13 'de eklendi

V.H.K.İ. ALIMI SINAV İLANI

MÜFTÜLÜKTEN DUYURULUR

ilimiz ve ilqe Miifttiliiklerimizde miinhal bulunan agalrdaki unvanr, srnrfi ve kadro dereceleri yazrh kadrolara Diyanet igleri Bagkanhg Srnav Ydnetmelifi, Gdrevde Yiikselme ve Unvan Deligiklili Ydnetmelili ile Atama ve Yer Degigtirme Ydnetmeli[inin ilgili hiikiimleri gerelince sdzlii ve uygulamah imtihan yapmak suretiyle naklen atania yaprlacaktrr.Despicable Me 3 film download

SINAVA KATILMAK ISTEYEN ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki gartlarr taqrmak, 2- Halen Diyanet Iqleri Ba5kanhlrnda gdrevli olmak. 3- il drgrndan baqvuranlar igin bulundufu gdrev mahallinde iki yrl, il iginden bagr.uranlarda ise altl ay gdrev siiresini doldurmug olmak. 4- Asaleti tasdik edilmiq olmak.

SıNAVA KATTLMAK iSTEYEN ADAYLARDA ARANAN

6Znr,$.nRrlnn l- Veri hazrrlama ve kontrol igletmeni olarak atanabilmek iqin; a) Bagkanlft tegkilatrnda en az iki yr| gdrev yapmrg olmak, b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak, c) Kurumca ya da ilgili kuruluglarca dlizenlenen bilgisayar igletmenli[i veya bilgisayar kullanma elitiminde baganh olduSuna iliqkin belge ya da sertifikaya sahip olmak.

BA$VURU iCiN GEREKLI

nnr,Crr.en 1- Dilekge, 2- il drgrndan mijracaat edenlerin Miift0liikge imzah hizmet cetveli, ^ !,t,,,+ t t 3- VHKI kadrosuna mhracaat edenler igin Bilgisayar Sertifikasr. BA$VURU iglenleni 1- Mtracaat etmek isteyenler belgelerini 22.06.2017 Pergembe giiniinden baqlamak 0zere 06.07.2017 Pergembe giinI saat 17:30’a kadar miifttiliifiimiize teslim edeceklerdir. 2- Postadaki gecikrneler dikkate ahnmayacaktrr. 3- Belgeleri eksik olan adaylann kayt ve miiracaat iglemi yaprlmayacaktrr. 4- Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve 06,07,2017 tarihi saat l7:30’dan sonra yaprlan bagvuru talepleri kabul edilmeyecektir. oi6nRuususun , 1- llan edilen tarihte srnava katrlmayanlar srnav hakkru kaybetmig sayilacak ve adaya ikinci bir srnav hakkr verilmeyecektir, 2- Srnav dncesi, sonrasr ve. atama siirecindeki iglemlerde gergele aykrrr belge verdili ya da beyanda bulundulu tespit edilen adaylarrn baSvuru ve smavlan gegersiz sayrlacalr gibi hakkrnda kanuni Iglem yaprlacaktrr. 3- Atanma gartlannr tagrmadrklarr sonradan tespit edilenlerin atamalan Diyanet igleri Bagkanhlr Srnav Ydnetmelilinin 15. Maddesi gerepi iptal edilecektir. 4- Smav il Uiiftultigtnae12.07,2017 Qargamba glinli saat 09:00’da baglayacaktrr. 5- Srnav miiracaatm gok olmasr halinde mtiteakip gtinlerde de devam edecektir. ilan.Olunur. 22.06.2017 Il MuftuluEu 4 V.H.K.I GTHS I
Dosyalar


V.H.K.İ. ALIMI SINAV İLANI.PDF

 

 

Müftülük alım haberleri münhal ilanlar ve tüm müftülük haberlerimiz 81 ilin tüm duyurularını sitemizde bulabilirsiniz.Haberden cıkmadan önce diğer haberlere bakmayı unutmayınız. ilginizi cekecek ve yararlı olacak onlarca haberi bulabilirsiniz Ayrıca anlık duyuruları kacırmamak için sayfa ve gurubumuza buyurun--> Sadece diyanet haber facebook sayfası na katılın(Türkiyenin en güncel muftuluk haberleri) Diyanet gurubu için buyurun tek sen yoksun.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA