Müftülük Haberler

VEKİL İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIM SINAV DUYURUSU

VEKİL İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIM SINAV DUYURUSU
Bu haber 06 Ocak 2018 - 4:27 'de eklendi

VEKİL İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIM SINAV DUYURUSU

DUYURU

İlgi :a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

 1. DİB. Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği.
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
 3. Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.
 4. Diyanet İşleri Başkanlığı 03/11/2014 tarih ve 94013213-903- 6066 sayılı yazısı.

ilimize bağlı ilçe müftülüklerinde yurtdışı görevi, ücretsiz izin, sağlık raporu, geçici görevlendirme vb. sebeplerle görevinden (geçici süreyle) ayrılan imam-hatip ve müezzin- kayyımların yerine 2016 yılı DHBT sonuçlarına göre açıktan vekâleten atanacakların tespitini ve sıralamasını yapmak üzere ilgi (e) yazı uyarınca sınav yapılacaktır.

I- Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranacak Şartlar

I- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesindeki şartlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “ortak nitelik” şartını taşımak,

 • ilgi (e) yazı gereği 2016 yılı (KPSSP 122, KPSSP123, KPSSP 124) DHBT’ den 60 ve üzeri puana sahip olmak.
 • Vekil imam-hatip olarak atanmak için en az imam-hatip lisesi veya dini yüksek öğrenim mezunu olmak, vekil müezzin-kayyım olarak atanmak için en az lise mezunu ve hafız, imam-hatip lisesi mezunu veya dini yüksek öğrenim mezunu olmak,
 • İmam Hatip veya Müezzin Kayyım olarak görev yapmaya engel bir özrü bulunmamak gerekmektedir.
 • Yukarıdaki şartları taşıyanlar ve halen vekil olarak görev yapanlarda sınava başvuruda bulunabilecektir.

II- Başvuru Şekli

I- Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 03/01/2018 – 17/01/2018 tarihleri arasında mesai günleri 08:30- 16:30 saatlerinde istenen belgelerle birlikte il müftülüğümüze şahsen veya başvuru belgelerini getirmeleri halinde üçüncü şahıslarca müracaat edeceklerdir.

 • Bu duyuruda belirtilen şartlara uygun olmayan, faks ve e-maille yapılan müracaatlar ile 17/01/2018 tarihi (saat 16:30) dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 • Adaylar yalnız bir unvan (Vekil İmam Hatip veya Vekil Müezzin-Kayyım) için başvuruda bulunulabilecektir.

III- Sınav İşlemleri

I- Başvuru yapanların sınava gelirken yanlarında T.C. Kimlik No’ lu Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet bulundurmaları gerekmektedir.

 • Sınav süresince sınava katılmayanlar hakkını kaybetmiş olacak ve ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 • Sıralama unvanlara göre ayrı ayrı yapılacaktır. (imamlar kendi arasında müezzinler kendi arasında)

IV- Atama İşlemleri

I- Yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaklardır. Atama (yalnız) mülakat puanı esas alınarak yapılacak olup, en yüksek olandan başlamak suretiyle yapılacaktır.

 • Başarılı olup aynı puana sahip olanlarda; öğrenim durumu yüksek olana; sonra hafız olana; daha sonra DHBT puanı yüksek olana öncelik verilecektir.
 • Sırası gelince atama dilekçelerinde istedikleri unvana (Vekil İmam Hatip, Vekil MüezzinKayyım) göre yapılacaktır.
 • ilimize bağlı İlçelerdeki camilerde vekil olarak görev yaparken sınava girip başarılı olana sıra gelmesi halinde görev süresi sona ermeden yeni teklif yapılmayacaktır.
 1. Görev süresi dolmadan kendi isteği ile ayrılanların atamaları yapılmayacaktır.
 2. Vekâlet süresi sona erenlerin durumuna göre (toplam vekalet süresi, görevde verimliliği vb. durumlar göz önünde bulundurularak) tekrar görevlendirme yapılabilecektir.
 • A ve B grubu camilere atanabilmek için yapılacak sınavdan en az 80 ve üzeri puan almak gerekmektedir. Ayrıca; Hafız veya İlahiyat Fakültesi mezunu olma şartlarından birini taşıması tercih sebebidir. (80 ve üzeri puan alan adayların istemeleri halinde C ve D grubu camilere atanabilirler.)
 • Vekil imam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyımlık sınavını kazananlar için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacağından aşağıdaki Ek-3 formun güncel adres bilgilerinin titizlikle doldurulması ve istenilen belgelerle birlikte mümkün olan en kısa sürede İlimiz Müftülüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

V- Diğer Hususlar

I- Sırası gelen adaya telefonla ulaşılacaktır. Bu sebeple numarasını değiştiren adaylar İlimiz Müftülüğünde vekil görevlendirme işlemlerini takip eden personellere ulaşarak bilgi güncellemelerini yaptırmaları gerekmektedir. Aksi halde kendisine telefonla ulaşılamaması halinde sırası geçmiş olacaktır.

 • Sırası gelip teklif edilen görevi istemeyenler listenin sonuna eklenecek olup, tekrar sırası gelmedikçe ikinci bir hak tanınmayacaktır.
 • Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde ise bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.
 • İlgili mevzuattaki önem ve özellik arz eden camilere atama yapılırken atanmayanlar arasından tercihen atama yapılabilir.
 • İlan süresince Başkanlığımızca yeni bir düzenleme yapılması halinde ilan güncellenebilecektir.
 • Aynı nitelikte yapılan sınav sonucunun ilanı bir önceki sınavı geçersiz kıldığından 2018 yılı DHBT Sınav sonuçları ilan edildiğinde, (2016 yılı DHBT sonuçlarına göre) İlimiz Müftülüğünce yapılacak Vekil görevli sıralama sınavında başarılı olduğu halde sırası gelmeyenlerin atamaları yapılamayacaktır.

VI- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Adayların aşağıdaki belgeleri şahsen veya üçüncü şahıslar aracılığıyla ıslak imzalı dilekçeleri ve diplomalarının aslı (Öğrenci oldukları için diplomaları üniversitelerde olanların Fakülte Sekreterliğince aslının aynıdır onaylı ıslak imzalı ve mühürlü diploma fotokopileri) bulunmak kaydı ile il Müftülüğü personel kısım şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir. ı- Dilekçe (Ek- 1).

 • C Kimlik No’lu Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • Diploma Aslı ve fotokopisi,
 • Hafızlık Belgesi Aslı ve fotokopisi (hafız olduğunu beyan edenler için), 5- İş Talep Formu (fotoğraf yapıştırılmış olacak) (Ek-2).

6- 2016 yılı DHBT (en az 60 ve üstü puana sahip) sonuç belgesi.

Not: Diploma ve Hafızlık Belgelerinin asılları kontrol edildikten sonra adaya geri verilecektir.

VII- Sınav Konuları ve Puan Değerleri

I- Yüzüne okuma                              Puan Değeri 30

 • Meal Bilgisi Puan Değeri 5
 • Tecvit Bilgisi ve Maheric-i Huruf Puan Değeri 15
4- Ses / Seda / MakamPuan Değeri 5
5- Ezber BilgisiPuan Değeri 20
6- HitabetPuan Değeri 15
7- Mesleki TemsilPuan Değeri 10

VIII- Sınav Yeri ve Tarihi

I- Sınav yeri ve tarihi müracaatların sona ermesinden sonra ilimiz Müftülüğü web adresinden duyurulacaktır.

2- Başvurusu kabul edilenlerin listeleri sınav tarihinden en geç I (bir) gün önce Müftülüğümüzce ilan edilecektir.

3- Sınav sonuçları İlimiz Müftülüğünün samsun.diyanet.gov.tr web adresinden duyurulacaktır.

Ek     l- Dilekçe Örneği. (Ek-l)

MÜFTÜLÜK MAKAMINA SAMSUN

İliniz Müftülüğüne bağlı ilçe müftülüklerinde vekâleten görevlendirileceklerin tespitini ve sıralamasını yapmak üzere İliniz Müftülüğünce yapılacak vekil sınavına katılmak istiyorum.

Beyan ettiğim adres ve GSM numarası değişikliğini İliniz Müftülüğüne bildireceğim. Gereğini arz ederim.

ADRES:                                                                                                       TARİH

İMZA Tel No: Adı Soyadı

İstenen Belgeler ı- Dilekçe (Ek- 1).

 • C Kimlik No’lu Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • Diploma Aslı ve fotokopisi,
 • Hafızlık Belgesi Aslı ve fotokopisi (hafız olduğunu beyan edenler için),
 • 2016 yılı DHBT (en az 60 ve üstü puana sahip) sonuç belgesi.
 • imam-hatiplik veya müezzin-kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve askerlikle ilişiği olmadığına dair elle yazılı beyanı,

EK-3

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU

Fotoğraf
So adı – Adı
l . İkamet ah Adresi
2. Halen Oturma Adresi
3.               Durumu
En Son Bitirdi fi Okulun Adı ve Yeri :Tarihten Tarihe

4.Aileye Dair Bilgiler

So adı Adı              DÜ m Yeri ve Tarihi U runı                   Ya a anların Adresi

Babasının
Annesinin
E inin
Kardeşlerinin          1)
(18 Yaşından          2)
Bü ük olanların) (3)
(4)
5)
 1. En Son ÇalıştığınızYer

İşin Çeşidi. Tarihten Tarihe işverenin Adresi                                                               Ayrılış Sebebi

 1. HAKKINDA VERİLMİŞ BULUNAN MAHKUMİYET HÜKMÜ VEYA HALEN DEVAM EDEN CEZA DAVASI BULUNUP BULUNMADIĞI

Var                                                                             Yok

YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BİLDİRİRİM

İMZA ve TARİH

NÜFUS CÜZDANI SURETİ

T.C. Kimlik No
So adıCilt No
Sa fa No
Baba AdıKütük Sıra No
Ana AdıVeriliş Sebebi
Do nım YeriVerili Tarihi
Do nım TarihiSeri No
Medeni HaliKayıtlı Olduğu Nüfus İdaresi
U rukluaı
DiniAskerlik Hizmeti
ila) Başlama Tarihi
ilçeb) Terhis Tarihi
MahalleCezaları
NÜFUS CÜZDANI SURETİNİ ONAYLAYANIN
SOYADIADI                                                      GÖREVİ                       İMZA – MÜHÜR TARİH
AYASOsman                                                             İl Müftü Yardımcısı                                      …/01/2018

 

Dosyalar


Vekil İmam-Hatip ve Müezzin Kayyımlık Sınav İlanı Ocak 2018.pdf

 

Müftülük alım haberleri münhal ilanlar ve tüm müftülük haberlerimiz 81 ilin tüm duyurularını sitemizde bulabilirsiniz.Haberden cıkmadan önce diğer haberlere bakmayı unutmayınız. ilginizi cekecek ve yararlı olacak onlarca haberi bulabilirsiniz Ayrıca anlık duyuruları kacırmamak için sayfa ve gurubumuza buyurun--> Sadece diyanet haber facebook sayfası na katılın(Türkiyenin en güncel muftuluk haberleri) Diyanet gurubu için buyurun tek sen yoksun.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA