Sözleşmeli personel için yasa teklifi mecliste

Sözleşmeli personel için yasa teklifi mecliste

sözleşmelilere kadro

23 Eylül 2018 - 14:25 - Güncelleme: 23 Eylül 2018 - 14:38

Sözleşmeli personel için yasa teklifi mecliste işte yasa teklifinin içeriği

Türkiye Cumhuriyeti Anayasalının “ eşitlik ilkesi”ne dayanarak; 25 Haziran 2013' ten sonra işe başlayan ve bu haktan yararlanamayan, yaklaşık sayıları 150 bine yakın olan; 5393/49 ve 657/4B olmak üzere, tüm sözleşmeli personel de kurum ayrımı yapılmadan, bu haktan yararlanması hususunda.

Anayasa hükümleri ile İnsan Haklarına ve Çalışan Haklarına dair taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümleri ve İş Hukuk hükümleri ele alındığında;

Anayasa’nm başlangıç bölümünde; “Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu belirtilmiş,

2. Maddesinde; “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir’* hükmüne,

5. Maddesinde;" Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartlan hazırlamaya çalışmaktır" hükmüne,

10. Maddesinin 1. Fıkrasında; “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayınm gözetilmeksizin kanun önünde eşittir" hükmüne,

41. Madde; (Değişik: 3/10/2001-4709/17 md.) Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocuklann korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.

(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.

(F.k fıkra: 12/9/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.

49. Maddesinde; “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır" hükmü,

55. Maddesinde; “Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

‘•GEÇİCİ MADDE 46 - Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlannm araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere;

a)     Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayım tarihi itibarıyla; bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan (öğretmenler dâhil) ve 48 inci maddede belirtilen genel şartlan taşıyanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvurmaları hâlinde pozisyonlannın vizeli olduğu teşkilat ve birimde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlar bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumlann kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına; pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise ilgisine göre 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetveller veya kurumlann kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlanyla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolanna,

b)     İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayım tarihi itibanyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartlan taşıyanlar ile bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayım tarihi itibanyla 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi çerçevesinde çalışmakta olanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca atanırlar.

Birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmakta iken bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayım tarihi itibanyla askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlannı kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete almdıklan tarihten itibaren başlar.

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananlann, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

YORUMLAR

 • 8 Yorum
 • Muhalefet
  6 ay önce
  Sözper imam, imamlıga başkoyduysan bunun merkezi dağbaşısı olmaz ben yatarım maaşımı alırım şuurunda olan bir kafa imam da olmaz yarın birgün vaaz larda haset konusunu işleyeceksin ama haseti kendin yapıyor ve dile getiriyorsun. Pat diye kadro oraya gelmiyor başka bir dağ köyüne atanıyorsun zaten oranın bir kadrosu var.
 • TheImam
  5 ay önce
  Hafızız belirli bir arapça eğitimimiz var. Bunlara rağmen dağın başında kışın 1 kişi ile görev yapıyoruz. Yazın 4 aylıgına geliyorlar ve bu her yerde olan bir sıkıntı. Diyanet bizleri burada çürümeye paslanmaya terk ediyor. Zaten kadro hakkımızı verse biz bilgimizle oralarda insanlara faydalı olmak için çalışırız. Yaşamadan bilmeden rica ediyorum eleştirme
 • K.Çelik
  6 ay önce
  Meclis 28 Temmuz-1Ekim arasında tatilde değil mi? yasa teklifi meclise ne zaman sunulmuş?
 • E. Ç
  6 ay önce
  HAYIRLI OLSUN İNŞAALLAAH VEKİL İMAM HATİP MÜEZZİN KAYYUM VE KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ OLAN KARDEŞLERİMİZİ VE ÇOCUKLARIMIZI DA GÖSTEREN BİR GÖSTERİCİ OLUR Kİ VAR O GÖRÜYOR VE BİLİYOR GÖRELİM MEVLA NEYLER NEYLERSE GÜZEL EYLER O NUN KÜN DEMESİ YETER SABIR SABIR SABIR SELAM VE DUA İLE ????
 • Hasan y
  6 ay önce
  Çok sukur
 • SAYIM uğuz
  6 ay önce
  4c li vekil imamları neden hiç bir hükümet yetkilisi görmüyor. Biz bu vatanın evlatları değilmiyiz seçimlere yakın bizimle ilgili kıyıdan köşeden yalan dolan ile bir kaç laf ortaya atılıyor taki seçim sonuçlanoncaya kadar. Biz bu vatan için canımızı malımızı feda etmeye hazırken bu kadar görmezden gelinmemiz bizi derinden müteessir ediyor. 4cli hiç bir hakkı olmayan izin aldığı zaman maaştan kesilen vekil imamları kadroya alın
 • Sozper imam
  6 ay önce
  Kusura bakma kardeş. Ben 4 senedir dağ köyünde sözleşmeli imamim. Sen merkezi yerlerde başla sonra pat diye oraya kadro gelsin yok öyle yağma. Git sözleşmeli alıma kazan. Eğer size kadro gelirse bu kadar dağ başında görev yapan sözleşmeli imama büyük bir haksızlık ve ihanet olur. Dediğimi elini insafına koyda düşün
 • The
  5 ay önce
  Hocam vekillik yapıp sözleşmeliye geçen biri olarak söylüyorum Allah yardımcınız olsun. Fakat malesef devlet KHK çıkarmadan böyle bir alım yapamaz. Siz yeni bir kadroya atanmıyorsunuz varolan bir kadroda oldugunuz için malesef böyle birşey ufukta görünmüyor. Daha fazla çalışarak önümüzdeki sınavda başarılı olmanızı diliyorum selam ve dua ile
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Erzincan Imam Hatip Lisesi Proje Okulu öğrencileriyle Terzibaba Camiinde Sabah Programı
Erzincan Imam Hatip Lisesi Proje Okulu öğrencileriyle Terzibaba...
Giresun'da Genç Diyanet Topluluğu’ndan Bisiklet Gezisi
Giresun'da Genç Diyanet Topluluğu’ndan Bisiklet Gezisi