Müftülük Haberler

Yatılı Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı

Yatılı Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı
Bu haber 22 Haziran 2017 - 16:38 'de eklendi

Kur’an’ı anlamak ve ona uygun bir hayat yaşamak isteyen Müslümanlar, Hz. Peygamber (s.a.s) devrinden günümüze kadar her dönemde Kur’an eğitim ve öğretimine büyük önem vermiş ve bu eğitim için çeşitli kurumlar geliştirmişlerdir. Kur’an kursları da bu bağlamda geliştirilen önemli kurumlardan biridir.

Kur’an kursları; Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğretimi yanında, milli birlik ve beraberlik bilincinin geliştirilmesi, sevgi, saygı ve dostluk bağlarının güçlendirilmesi, vatan, millet, bayrak, şehitlik, gazilik gibi milli ve manevi değerlerin kazandırılması, bir arada yaşama ve sorumluluk bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaç edinmiş eğitim merkezleridir.

Başkanlığımızca Kur’an kurslarında gerçekleştirilen önemli yaygın din eğitimi faaliyetlerinden biri de örgün eğitimin tatile girdiği yaz aylarında açılan yaz Kur’an kurslarıdır. Camiler, Kur’an kursları ve Başkanlığımızca uygun görülen diğer mekânlarda açılan ve her yaş grubundan öğrencinin katıldığı yaz Kur’an kurslarında; yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okuma, anlamını öğrenme, dualar ve sûreler ezberlemenin yanı sıra temel dini bilgiler, İslam’ın inanç esasları, ibadetler, ahlaki değerler ve Hz. Peygamberin (s.a.s) örnek hayatından davranışlar öğretilerek muhataplara önemli fırsatlar sunulmaktadır.

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, yaygın din eğitimine yönelik hazırlanan tüm programlarda olduğu gibi, Başkanlığımızın yaz Kur’an kursları stratejisi, muhatapların ilgi, ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurularak, yaz Kur’an kursları program ve materyallerinin yeniden yapılandırılmasına ve çeşitlendirilmesine büyük önem vermektedir.

Bu çerçevede, öğreticilerin rehberliğinde uygulama ağırlıklı,  kısa süreli, yoğunlaştırılmış bir eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik hazırlanan ve amaçlı sosyal-kültürel etkinliklerle desteklenen “Yatılı Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı” da söz konusu program çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalardan biridir.

“Yatılı Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı” ile; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler alanında, öğrenme düzeylerine ve gelişim evrelerine uygun olarak temel düzeyde bilgi, bilinç ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir. Aynı şekilde program kapsamında ders sonrası gerçekleştirilecek sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ve ortak kullanım alanlarının sağlayacağı ‘ortam öğrenmesi’ ile, öğrencilerde sorumluluk, fedakârlık, yardımlaşma, saygı, zaman yönetimi, empati kurma gibi değerlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Programın hazırlanmasında; muhatap kitlenin bilgi, duygu ve davranış yönünden gelişimlerini dikkate alan, öğrenci merkezli yöntem ve teknikleri kullanmayı öngören, bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran çerçeve esnek öğretim programı anlayışı benimsenmiştir.

I. PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

Bu programla öğrencilerin;

 1. Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve Hz. Peygamberin (s.a.s) hayatıyla ilgili bilgi, beceri ve bilinç düzeylerinin geliştirilmesi,
 2. Rabbimize, peygamberimize ve dinimize karşı duydukları sevgi ve muhabbetlerinin artırılması,
 3. Milli ve manevi değerlerimiz konusunda farkındalık kazanmaları,
 4. Ahlaki gelişimlerine katkı sağlanması,
 5. Sorumluluk duygusuna sahip olmaları,
 6. Sosyal ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi,
 7. Özgüven ve hedef sahibi olmaları,
 8. Yaz tatilinde nitelikli zaman geçirmeleri amaçlanmıştır.

II.PROGRAMIN YAPISI VE UYGULAMA ESASLARI

 1. Program; haftada 5 gün, günde 6 saat olmak üzere 4 hafta olarak uygulanır.
 2. Program; Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler (İtikat, İbadet, Ahlak, Siyer), Sosyal ve Kültürel Etkinlikler derslerinden oluşmaktadır.
 3. Program; Kur’an-ı Kerim 15, Temel Dini Bilgiler 12 (İtikat 2, İbadet 4, Ahlak 2, Siyer 4), Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 3 saat olmak üzere haftada 30, toplam 120 saatlik krediden oluşmaktadır.
 4. Programda yer alan öğrenme alanları göz önünde bulundurularak aynı öğrenci grubuna birden fazla öğretici ders verebilecektir.
 5. Sınıfların oluşturulmasında öğrencilerin yaş aralığı, öğrenim durumu ve bilgi düzeyleri gibi hazır bulunuşlukları göz önünde bulundurulacaktır.
 6. Hazır bulunuşluk seviyelerine göre oluşturulan sınıflarda; ileri seviye için “Dinim İslam”, orta seviye için “Dinimizi Öğreniyoruz 1-2-3”, başlangıç seviyesi için ise “Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum” kitapları kaynak olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte Başkanlığımızın çocuklara ve gençlere yönelik yayınlarından imkânlar ölçüsünde faydalanılacaktır.
 7. Programda yer alan konular, programın genel amaçları ve ders kazanımları çerçevesinde işlenecektir.
 8. Konular, sevgi-ilgi-bilgi dengesini gözeten bir yaklaşımla işlenecektir.
 9. Program, çerçeve esnek program anlayışına dayalı olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda öğreticiler, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak muhtevanın sınırlarını belirleyebilecekler; öncelikle işlenmesi gereken konuları öne alabilecek veya sonraki haftalara aktarabileceklerdir.
 10. Eğitimin tüm süreçlerinde öğrencilerin pedagojik ihtiyaçları dikkate alınacak, eğitimle ilgili her bir unsurun öğrencilere göre düzenlenmesine çalışılacaktır.
 11. Programda yer verilen konular işlenirken, sade ve anlaşılır bir dil kullanılmasına özen gösterilecek; bireysel farklılıklar ve hedef kitlenin hazır bulunuşluğu daima göz önünde tutulacaktır.
 12. Konuların işlenişinde kolaydan zora, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene vb. öğretim ilkeleri göz önünde bulundurulacaktır.
 13. Kullanılacak eğitim materyallerinin Başkanlıkça hazırlanmış veya müftülükçe kullanımına izin verilmiş olmasına dikkat edilecektir.
 14. Elif-Bâ ve Kur’an-ı Kerim öğretiminde öğrencilerin harfleri/kelimeleri doğru telaffuz etmelerine özen gösterilecektir.
 15. Öğrencilerin yanlış ve eksik dini bilgi ve anlayışları, pedagojik bir yaklaşımla ele alınarak düzeltilecektir.
 16. Konular; okuma parçaları, hikâye, şiir, video, film gibi çeşitli görsel ve işitsel materyallerle desteklenecektir.
 17. Derslerin işlenişinde konunun özelliğine göre; örnek olay incelemesi, drama, tartışma, eğitsel oyunlar vb. öğretim yöntemleri ve materyallerinden yararlanılacaktır.
 18. Öğrencilerin namazlarını kılabilecek düzeyde sûre ve dua öğrenmelerine öncelik verilecektir.
 19. Öğrencilerin kurs süresince, cemaatle namaz kılmaları ve cuma namazı gibi toplu yapılan ibadetlere katılmaları teşvik edilecektir.
 20. Konuların insan hayatına kattığı kazanımlara vurgu yapılacak, örneklerin günlük hayattan seçilmesine özen gösterilecektir.
 21. İbadetlerin; Allah’a karşı sevgi, saygı ve bir şükür duygusu olması yanında, kişinin sağlığına, fertlerin birbirine sevgi ve saygı ile bağlanmalarına, yardımlaşmalarına, dayanışmalarına imkân veren; fert ve toplum ilişkilerinin iyi ve düzenli bir şekilde yürümesine katkı sağlayan, insanı erdeme ve mutluluğa götüren kazanımlarına dikkat çekilecektir.
 22. Eğitim sürecinin tüm unsurlarında, öğrencilerin insanı değerli kılan davranışlar konusunda farkındalık kazanmalarına katkı sağlayacak bir yaklaşım benimsenecektir.
 23. Muhatap kitlenin ilgi, ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurularak özellikle ibadet konularında Şafii mezhebindeki temel farklara değinilecektir.
 24. Yaz Kur’an kurslarının yüklendiği misyon çerçevesinde, gerekli tedbirleri almak koşuluyla öğrencilerin ders dışı zamanlarını planlamaya yönelik; programın hedef ve kazanımlarına katkı sağlayacak nitelikte gezi, konferans, film, belgesel, bilgi yarışmaları, sosyal, sportif faaliyetler vb. amaçlı etkinliklere yer verilecektir.
 25. Sınıf dışı eğitim öğretim ortamları (panolar, dinlenme mekânları vb.) programın genel amaçlarına katkı sağlayacak şekilde, öğrencilerin düşünce dünyalarında büyük bir medeniyetin parçası olduklarını hatırlatacak nitelikte İslam tarih, sanat ve kültüründen örneklerle zenginleştirilecektir.
 26. Kursun fiziki ve teknik imkânları ölçüsünde, öğrencilerin mûsikîye ilgilerini sağlamak amacıyla dinlenme zamanlarında Kur’an-ı Kerim tilaveti başta olmak üzere kaside, ilahi vb. dini mûsikî formlarımızdan dinletilere yer verilecektir.
 27. Birlik, beraberlik, sevgi, saygı, kardeşlik, arkadaşlık, dostluk vb. değerlerin öğrenciler tarafından özümsenmesine özen gösterilecektir.
 28. “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin.” hadisi daima ilkemiz olacaktır.

DERSLER VE KREDİLER TABLOSU

S.NODERSLERKREDİLER
1.KUR’AN-I KERİM15X4=60
2.TEMEL DİNİ BİLGİLER12X4=48
3.SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER3X4=12
 TOPLAM KREDİ30×4=120

 

III. DERSLER,           ÖĞRETİM     İLKE   VE       ESASLARI,    KAZANIMLAR,        KONULAR, KAYNAKLAR VE AÇIKLAMALAR TABLOSU A.KUR’AN-I KERİM KUR’AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM İLKE VE ESASLARI

 1. Kur’an-ı Kerim’in bir hayat kitabı olduğu gerçeğinden hareketle, öğrencilerin genel anlamda bir Kur’an kültürüne sahip olmaları amaçlanmalıdır.
 2. Ayet ve hadislerden örnekler verilerek, İslam’ın Kur’an-ı Kerim’in öğrenilmesi ve öğretilmesine verdiği değer üzerinde durulmalıdır.
 3. Öğrencilerde Kur’an sevgisi ve bilinci oluşturmak amacıyla, Hz. Peygamber’den günümüze tarih ve medeniyetimizde Kur’an eğitim ve öğretimine verilen öneme dair örnekler paylaşılmalıdır.
 4. Öğrencilerin Kur’an’ın anlam dünyası ile buluşmalarına yönelik, Kur’an kıssaları başta olmak üzere yüzüne veya ezbere okunan sûrelerin anlamları üzerinde durulmalıdır.
 5. Harflerin doğru bir telaffuzla okunmasına özen gösterilmelidir.
 6. Kur’an-ı Kerim öğretiminde, bireysel yetenek ve ihtiyaçların farklı olabileceği ilkesi daima göz önünde bulundurulmalıdır.
 7. Öğrencilerin okuyuş hataları kendilerine fark ettirilmelidir.
 8. Kur’an-ı Kerim’i güzel okuyan kârilerin örnek okuyuşlarından yararlanılmalıdır.
 9. Öğretici her öğrenciye uygulama fırsatı vermekle birlikte, kendisi de örnek okuyuşlar sunmalıdır.
 10. Bireysel okumalar yanında toplu okuma etkinliklerine de yer verilmelidir.
 11. Eğitim-öğretim etkinliklerinde konuların yapısına uygun çeşitli görsel ve işitsel araç gereçlerden yararlanılmalıdır.

KUR’AN-I KERİM ALANININ KAZANIMLARI

 1. Kur’an-ı Kerim’i okumanın ve anlamını öğrenmenin önemini kavrar.
 2. Kur’an’ı okumaktan ve öğrenmekten mutluluk duyar.
 3. Kur’an’a karşı sevgi ve saygı duygusu gelişir.
 4. Kur’an’ın tevhid, sabır, şükür gibi temel kavramlarını açıklar.
 5. Kur’an’da anlatılan kıssalardan hayatına yön veren mesajlar çıkarır.
 6. Harfleri/kelimeleri doğru telaffuz eder.
 7. Kalın sesli harfleri ince sesli harflerden ayırt eder.
 8. Med (Uzatma) harfleriyle ilgili kuralları bilir ve uygular.
 9. Zamirin okunuşuyla ilgili kuralları bilir ve uygular.
 10. Lafzatullahın okunuşuyla ilgili kuralları bilir ve uygular.
 11. Yeni dualar ezberler, ezberlediği dua ve sûrelerin anlamlarını öğrenir.
 12. Kur’an’ı yüzünden ve ezbere doğru olarak okur.
 13. Temel tecvid kurallarını bilir ve uygular.

8

 

KUR’AN-I KERİM (15×4=60 Saat)

HAFTAKREDİKONULARKAYNAKLARAÇIKLAMALAR
2A. Yüce Kitabımız

v Kur’an’ı Kerim Öğreniyoruz! Çünkü…

v Hayat Kitabımız Kur’an

v Kur’an’ın Temel Kavramları

(Tevhid, Şükür, Sabır, İhlas vb.)

v Kur’an’dan Bir Kıssa: Hz. İbrahim

Kur’an-ı Kerim, DİB Yayınları.

Kur’an Öğreniyorum, DİB Yayınları.

Kur’an-ı Kerim’i

Anlamak, DİB Yayınları,

s. 12-18; 39-41; 105-115; 214.

ü    Programın Kur’an-ı Kerim okumayı bilen öğrencilere yönelik uygulanması halinde, muhatapların hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Fatiha Sûresi’nden itibaren her derste en az bir sayfanın yüzünden okunması sağlanır.

ü    Kur’an-ı Kerim okumanın önemine değinilerek öğrencilerin

Kur’an’ı öğrenmeye teşvik edilmeleri sağlanır. Bu çerçevede Kur’an öğrenme ve öğretmenin önemiyle ilgili ayet ve hadislere yer verilir.

ü    Kur’an’ın         temel    kavramları       peygamber            kıssalarıyla ilişkilendirilerek, konunun kolaylıkla anlaşılması sağlanır.

ü    Kur’an harflerinin isimleri, mahreç ve sıfatları uygulamalı olarak gösterilir.

ü    Harekelerin harflere kattığı ses değişiklikleri farklı örneklerle

8B. Kur’an Okumayı Öğreniyoruz

v Harfleri Tanıma

v Harflerin Seslendirilmesi

v Harekeleri Tanıma

v Harflerin Üstün, Esre ve Ötre

Harekelerle Okunuşu

 

 5C. Dualar ve Sûreler Ezberliyoruz v Eûzu Besmele ve Anlamı

v    Rabbi Yessir Duası ve Anlamı

v    Tekbir ve Salât-ı Ümmiye ve Anlamı

v    Sûbhâneke Duası ve Anlamı v Tahiyyât Duası ve Anlamı

v    Salli-Barik Duası ve Anlamı

v    Rabbena Atinâ Duası ve Anlamı

v    Rabbenağfirlî Duası ve Anlamı

v    Yemek Duası ve Anlamı

 gösterilerek öğrencilerin kelimeleri doğru okuyabilmeleri sağlanır. ü Ezberlenecek dualar öncelikle talim üzere öğretici tarafından derste okunur. Daha sonra öğrencilerden ezber olarak alınır.

ü Tekbir ve salât-ı ümmiye öğretilirken makamlı olarak seslendirme, toplu okuma gibi yöntemlerden yararlanılır.

 

 

HAFTAKREDİKONULARKAYNAKLARAÇIKLAMALAR
2A. Yüce Kitabımız

v Kur’anı Kerim’i Okumanın ve

Anlamını Öğrenmenin Önemi

v Kur’an’ın Temel Kavramları

(Tevhid, Şükür, Sabır, İhlas vb.)

v Kur’an’dan Bir Kıssa: Hz. Yusuf

Kur’an-ı Kerim, DİB Yayınları.

Kur’an Öğreniyorum, DİB Yayınları.

Kur’an-ı Kerim’i Anlamak,

DİB Yayınları, s. 12-18; 105-119; 208.

ü    Programın Kur’an-ı Kerim okumayı bilen öğrencilere yönelik uygulanması halinde, muhatapların hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak her derste en az bir sayfanın yüzünden okunması sağlanır.

ü    Kur’an’ın temel kavramları işlenirken, peygamber kıssalarıyla ilişkilendirilerek konunun kolaylıkla anlaşılması sağlanır.

ü    Cezm, şedde ve tenvin işaretlerinin kelimelerin okunuşundaki işlevine değinilerek, söz konusu işaretlerin harflere kattığı sesin mahiyeti örneklerle anlatılır.

ü    Namaz kılarken okunan sûre, dua ve tesbihatın öğrenciler tarafından doğru bir biçimde ezberlenmesi sağlanır, anlamlarına kısaca değinilir.

8B. Kur’an Okumayı Öğreniyoruz

v Harflerin Kelime İçinde Okunuşu

v Cezm ve Cezimli Kelimelerin

Okunuşu

v Şedde ve Şeddeli Kelimelerin

Okunuşu

v Tenvin ve Tenvinli Kelimelerin

Okunuşu

 

 5C. Dualar ve Sûreler Ezberliyoruz

v Kunut Duaları ve Anlamı

v Amentü ve Anlamı

v Namaz Tesbihatı

v Fatiha Sûresi ve Anlamı

v Fil Sûresi ve Anlamı

v Kureyş Sûresi ve Anlamı

  

 

 

HAFTAKREDİKONULARKAYNAKLARAÇIKLAMALAR
2A. Yüce Kitabımız

v Kur’an’ın Temel Kavramları

(Tevhid, Şükür, Sabır, İhlas vb.)

v Kur’an’dan Bir Kıssa: Hz. Âdem

Kur’an-ı Kerim, DİB Yayınları.

Kur’an Öğreniyorum, DİB Yayınları.

Kur’an-ı Kerim’i Anlamak,

DİB Yayınları, s. 105-115; 214.

ü    Programın Kur’an-ı Kerim okumayı bilen öğrencilere yönelik uygulanması halinde, muhatapların hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak her derste en az bir sayfanın yüzünden okunması sağlanır.

ü    Kur’an’ın temel kavramları işlenirken, peygamber kıssalarıyla ilişkilendirilerek konunun kolaylıkla anlaşılması sağlanır.

ü    Ders işlenirken toplu halde sesli okumalara yer verilir.

ü    Kur’an-ı Kerim tilavetinde uzatmalarda yapılan yaygın hatalara vurgu yapılarak, uzatma harflerinin fonksiyonları örneklerle pekiştirilir.

ü    Öğretici yüzüne okunacak sayfalarda örnek okuyuşlar gerçekleştirir. Daha sonra öğrencilerden ilgili sayfalar dinlenerek yapılan hatalar öğretici tarafından ders esnasında düzeltilir.

ü    Tecvid ile ilgili temel kaide ve kurallara ayrıca kredi ayrılmayıp, öğrencilerin hazır bulunuşlukları dikkate alınarak yüzüne ve ezbere okunan yerlerde uygulamalı olarak gösterilir.

8B. Kur’an Okuyoruz

v Med (Uzatma) Harfleri ve Okunuşu

v Zamir ve Okunuşu

v Lafzatullah’ın Okunuşu

v Fatiha Sûresi

v Bakara Sûresi 1-5. Sayfalar

5C. Dualar ve Sûreler Ezberliyoruz

v Maûn Sûresi ve Anlamı

v Kevser Sûresi ve Anlamı

v Kâfirûn Sûresi ve Anlamı

v Nasr Sûresi ve Anlamı

v Tebbet Sûresi ve Anlamı

v İhlâs Sûresi ve Anlamı

 

HAFTAKREDİKONULARKAYNAKLARAÇIKLAMALAR
2A. Yüce Kitabımız

v Kur’an’ın Temel Kavramları

(Tevhid, Şükür, Sabır, İhlas vb.)

v Kur’an’dan Bir Kıssa: Hz. Nuh

Kur’an-ı Kerim, DİB Yayınları.

Kur’an-ı Kerim’i Anlamak,

DİB Yayınları, s. 223; 105-115.

ü    Programın Kur’an-ı Kerim okumayı bilen öğrencilere yönelik uygulanması halinde, muhatapların hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak her derste en az bir sayfanın yüzünden okunması sağlanır.

ü    Kur’an’ın temel kavramları işlenirken, peygamber kıssalarıyla ilişkilendirilerek konunun kolaylıkla anlaşılması sağlanır.

ü    Öğretici yüzüne okunacak sayfalarda örnek okuyuşlar gerçekleştirir. Daha sonra öğrencilerden ilgili sayfalar dinlenerek yapılan hatalar öğretici tarafından ders esnasında düzeltilir.

ü    Ezberlenecek sûreler öğreticiler tarafından talim üzere okunarak öğrencilerin doğru bir biçimde ezberlemeleri sağlanır. ü Öğrencilerin ezan, kâmet ve ezan duasını ezberlemeleri sağlanır.

ü    Cemaatle kılınan namazlarda öğrencilere kâmet getirme ve ezan okuma uygulaması yaptırılır.

ü    Öğrencilerin Bakara Sûresi 1-5; 285-286. ayetleri ile Haşr Sûresi’nin son üç ayetini aşır şeklinde okumaları sağlanır.

8B. Kur’an Okuyoruz

v Bakara Sûresi 6-20. Sayfalar

5C. Dualar ve Sûreler Ezberliyoruz

v    Felak Sûresi ve Anlamı

v    Nas Sûresi ve Anlamı

v    Asr Sûresi ve Anlamı

v    Kadir Sûresi ve Anlamı

v    Ezan-Kâmet

v    Ezan Duası

v    Bakara Sûresi 1-5. Ayetler v Bakara Sûresi 255. Ayet

(Ayetü’l-Kürsi)

v    Bakara Sûresi 285-286. Ayetler

(Amenerresûlu)

v    Haşr Sûresi Son Üç Ayet

 

B.TEMEL DİNİ BİLGİLER

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM İLKE VE ESASLARI

 1. İman ve ibadet esaslarının birey ve toplum hayatına kattığı değerler üzerinde durulmalıdır.
 2. Öğrencilerin bireyin manevi dünyasının şekillenmesinde iman esaslarının rolünü kavramaları sağlanmalıdır.
 3. İslam’ın tevhid, fıtrat ve sevgi dini olması, akla önem vermesi, aşırılıklardan uzak olması, evrenselliği gibi özellikleri hadis ve ayetlerden örneklerle temellendirilmelidir.
 4. Öğrencilerden konularla ilgili kendi hayatlarından örnekler paylaşması istenilerek dersin teorik ve soyut olmaktan çıkarılması, böylece konuların kolaylıkla anlaşılması ve akılda kalması sağlanmalıdır.
 5. İslam’a göre insanın yaratılış gayesi üzerinde durularak, öğrencilerdeki hedef ve sorumluluk bilincinin gelişmesi amaçlanmalıdır.
 6. Öğrencilerin kendilerine ve çevrelerine karşı inanç, ibadet ve ahlak bütünlüğü çerçevesinde davranmalarının önemi konusunda farkındalık kazanmaları hedeflenmelidir.
 7. Öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak bilgiler, kolaydan zora, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene doğru ve sistematik bir biçimde verilmelidir.
 8. İman ile ilgili hususların soyut kavramlardan oluştuğu, ders anlatımında sürekli göz önünde bulundurulmalıdır.
 9. Konular; okuma parçaları, hikâyeler, şiir, video ve etkinliklerle desteklenerek işlenmelidir.
 10. Peygamberin hayatı; O’nun örnek kişiliği, ahlakı ve davranışları üzerinden işlenerek öğrencilerin peygamberimizi tanıması ve model alması hedeflenmelidir.
 11. İslam’ı anlamada sünnetin rolü ve önemi hususunda öğrencilerde bilinç uyandırılmalıdır.
 12. Dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmada Hz. Peygamberin hayatını öğrenmenin önemi vurgulanmalıdır.
 13. Muhammed’in hayatından kesitler; örnek olay incelemesi, soru-cevap, drama vb. metotlarla işlenerek, konu hakkında öğrencilerde ilgi ve merak uyandırılması sağlanmalıdır.
 14. Peygamberin, insanların huzuru için ortaya koyduğu şefkat ve merhamete dayalı davet metodunun ilkeleri üzerinde durulmalıdır.

15

 1. İTİKAT

İTİKAT ALANININ KAZANIMLARI

 1. Dinimizin temel özelliklerini bilir.
 2. İman ve inançla ilgili kavramların anlamlarını açıklar.
 3. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadeti anlamlarıyla birlikte bilir.
 4. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet’in İslam dinindeki önemini kavrar.
 5. İmanın birey ve toplum hayatına neler kazandırdığını bilir.
 6. Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere imanın birer iman esası olduğunu bilir.
 7. Allah’ın kâinatı bir düzen içinde yarattığını fark eder.
 8. Allah’ın bizleri, kendisini bilmemiz ve O’na ibadet etmemiz için yarattığını ifade eder.
 9. İbadetin Allah’ı sevmenin ve O’na şükrün bir gereği olduğunu bilir.
 10. Allah’ın sıfatlarını bilir, isimlerinden örnekler verir.
 11. Meleklerin özelliklerini ve görevlerini bilir.
 12. İlahi kitapların neler olduğunu ve hangi peygamberlere indirildiğini bilir.
 13. Kur’an-ı Kerim’i diğer ilahi kitaplardan ayıran hususları bilir.
 14. Kur’an-ı Kerim’in hayatı güzel yaşamanın kurallarını anlatan bir rehber olduğunu bilir.
 15. Kur’an-ı Kerim okunurken saygıyla dinlenmesi gerektiğini bilir.
 16. Sûre, cüz, ayet, hatim gibi Kur’an’la ilgili temel kavramları açıklar.
 17. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini bilir.
 18. Peygamberlerle ilgili saygı sözcüklerini bilir.
 19. Ahirette insanların dünyada yaptıklarından hesaba çekileceğini bilir.
 20. Ahiret inancının birey ve toplum hayatına katkılarını açıklar.
 21. Allah’ın her şeyi bildiğini, her şeyin Allah’ın izniyle meydana geldiğini bilir.
 22. Allah’ın her şeyi bir ölçü ve düzen içerisinde yarattığını fark eder.

16

 

İTİKAT  (2×4=8 Saat)

HAFTAKREDİKONULARKAYNAKLARAÇIKLAMALAR
2v İnsan ve Din

•             İnsanın Evrendeki Konumu Din Nedir?

•             Dinin Kaynağı

•             Dinin Hayatımızdaki Önemi

v İman ve İnsan

•    İman Nedir?

•    Kelime-i Tevhit ve Kelime-i

Şehadet

•    İnanç Bakımından İnsanlar

Dinim İslam, DİB Yayınları,

s. 11-23.

Dinimizi Öğreniyoruz-1, DİB Yayınları, s. 14-29.

Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum, DİB Yayınları,

s. 8-15.

ü    İnanç duygusunun insan fıtratının bir gereği olduğuna dikkat çekilerek inançsızlığın birey, aile ve toplum hayatı için oluşturacağı olumsuzluklara değinilir.

ü    Her bir unsuru Allah’ın varlığı ve birliğine işaret eden evrenin bir gaye ve hikmet üzere yaratıldığına değinilerek, varlık kategorisi içerisinde en saygın konuma sahip olan insanın sorumluluğuna ve yaratılış gayesine dikkat çekilir.

ü    Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet’in İslâm’a atılan ilk adım olduğu, yaratıcının Kelime-i Tevhid’i özümseyenleri cennetle mükâfatlandıracağı açıklanarak bu cümlelerin önemi belirtilir.

ü    Allah’a ve Hz. Muhammed’in Allah’ın resulü olduğuna iman etmenin kelime-i tevhidin ayrılmaz iki unsuru olduğu vurgulanır. ü İman ve İslam esasları kısaca açıklanarak imanın birey ve toplum hayatındaki yansımalarına vurgu yapılır.

 

HAFTAKREDİKONULARKAYNAKLARAÇIKLAMALAR
2v Allah’a İman

•      Allah Vardır ve Birdir

•      Allah’ın Birliğine İnanmanın

Önemi

•      Kur’an’da Allah’ın Sıfatları

•      Allah’ın Güzel İsimleri

v Meleklere İman

•      Meleklerin Özellikleri

•      Meleklerin Görevleri

•      Dört Büyük Melek

v Cin ve Şeytan

v Batıl İnanışlar

Dinim İslam, DİB Yayınları,

s. 83-111.

Dinimizi Öğreniyoruz-2, DİB

Yayınları, s. 14-23; Dinimizi Öğreniyoruz-3, s. 14-21.

Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum, DİB Yayınları,

s. 16-25.

ü    Allah’ın varlığı ve birliği, Kur’an’dan ve kâinattan örneklerle açıklanarak, Tevhid akidesinin önemi vurgulanır.

ü    Allah’ın görülememesi hususunda, öğrencilerin kendi varlıklarından örnekler verilerek, “akıl” gibi göremediğimiz ama var olduğunu bildiğimiz birçok unsurdan hareketle konunun zihinlerde somutlaştırılması sağlanır.

ü    Allah’ı doğru bir şekilde tanıyabilmemizin O’nun isimlerini ve sıfatlarını öğrenmekle mümkün olduğu belirtilerek Allah’ın isimlerinin varlıklardaki yansımalarına işaret edilir. (Allah’ın er-Rezzâk ismi ile canlıların rızka olan ihtiyacı arasındaki ilişki gibi…)

ü    İmanın temizlik, güven duygusu, cesaret, huzur, sorumluluk vb. maddi ve manevi kazançlarından hareketle imanın birey hayatındaki merkezi rolüne atıfta bulunulur.

ü    Görünmeyen varlıklardan cin ve şeytanla ilgili öğrencilerde sağlıklı bir düşünce alt yapısının oluşturulması için tartışmalı noktalara girmeksizin genel bilgiler verilir.

ü    Bireyin, ailenin ve toplumun huzurunu, mutluluğunu, birlik ve beraberliğini tehdit eden batıl inanışlar konusunda öğrencilerde farkındalık oluşturulur.

ü    Sağlıklı bir dindarlık anlayışında sahih ve sağlam bilgiye dayanmanın önemine vurgu yapılır.

 

HAFTAKREDİKONULARKAYNAKLARAÇIKLAMALAR
2v Kitaplara İman

•    Vahiy ve Vahye Olan İhtiyaç

•    Kutsal Kitaplar

•    Kur’an-ı Kerim’in Bölümleri

•    Kur’an-ı Kerim’i Okuma ve

Anlama İlgili Bazı Kavramlar

•    Kur’an-ı Kerim’in Ana

Konuları

v Peygamberlere İman

•       Peygamberlerin Özellikleri

•       Peygamberlerin Görevleri

•       Mucize

Dinim İslam, DİB

Yayınları, s. 211-225.

Dinimizi Öğreniyoruz-3,

DİB Yayınları, s. 22-25; Dinimizi Öğreniyoruz-2,

s. 24-29.

Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum, DİB Yayınları, s. 26-37.

ü    Allah’ın, insanlara doğru yolu göstermek için kitaplar gönderdiği vurgulanır.

ü    Diğer kitapların aksine Kur’an-ı Kerim’in hiç değişmeden günümüze kadar geldiği hususu belirtilir.

ü    Kur’an’daki tüm emir ve yasakların, birey ve toplumun mutluluk ve huzurunu amaçladığı hususu; abdest, namaz, oruç, zekât, doğruluk, sözünde durma, temizlik, şefkat, merhamet, adalet gibi emirler ile içki, hırsızlık, gıybet gibi yasaklar üzerinden anlatılır.

ü    Kur’an-ı Kerim’in şekil özellikleri (ayet, sûre ve cüzlerden oluşması, hizib, sağdan sola doğru okunması vb.) üzerinde durulur.

ü    Peygamberlerin iyi, güzel ve doğruyu anlatmakla görevli örnek insanlar oldukları belirtilerek insanların peygamberlere olan ihtiyacı vurgulanır.

 

HAFTAKREDİ KONULARKAYNAKLARAÇIKLAMALAR
2v

v

Ahiret Gününe İman

Ahirete İmanın Önemi

Ahiretle İlgili Kavramlar

Cennet ve Cehennem

Ölüm Ötesi İle İlgili Yanlış

İnanışlar

Kaza ve Kadere İman

Kaza ve Kader Kavramları

İnsan ve Kader İlişkisi

Kaderle İlgili Bazı Kavramlar

Dinim İslam, DİB Yayınları,

s. 321-335.

Dinimizi Öğreniyoruz-2, DİB

Yayınları, s. 30-35; Dinimizi Öğreniyoruz-3, s. 26-31.

Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum, DİB Yayınları,

s. 38-43.

ü   Öğrencilerin ahlaki ve manevi yönden gelişmelerine katkı sağlamak üzere, iyi ve güzel davranışların ahiret hayatı için oluşturacağı kazanımlara dikkat çekilir.

ü   Ayet ve hadislerden hareketle cennet ve cehennemle ilgili bilgiler verilir. Cennete götüren iyi davranışlar ile cehenneme götüren kötü davranışlara vurgu yapılır.

ü   Kadere imanın faydaları üzerinde durulur. Kader inancının insanın sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı hususu özellikle vurgulanır.

 

 1. İBADET

İBADET ALANININ KAZANIMLARI

 1. İnsanın ibadete olan ihtiyacını açıklar.
 2. İbadetin sadece Allah için yapıldığını bilir.
 3. Gündelik hayatta yapılan güzel davranışların ibadet olduğunu kavrar.
 4. Temizlik-ibadet ilişkisini açıklar.
 5. Abdestin usulüne uygun alınışını bilir.
 6. Abdesti bozan durumları bilir.
 7. Guslün ve teyemmümün farzlarını ve yapılış şeklini bilir.
 8. Ezanı dinlemenin ona saygının bir gereği olduğunu bilir.
 9. Namaz kılmanın önemini kavrar.
 10. Namazın birey ve toplum hayatına katkılarını açıklar.
 11. Namazın içindeki ve dışındaki farzları bilir.
 12. Namazı bozan durumları bilir.
 13. Beş vakit namazın kılınışını bilir.
 14. Namazın cemaatle nasıl kılınacağını bilir.
 15. Cemaatle namaz kılmanın birey ve toplum hayatına katkılarını açıklar.
 16. Oruç ibadetiyle ilgili kavramları açıklar.
 17. Orucu bozan durumları bilir.
 18. Oruç tutmanın birey ve topluma katkılarını açıklar.
 19. Oruçlu bir kişinin gün içindeki olumlu davranışlarından örnekler verir.
 20. İftar duasını ezbere okur.
 21. Abdest, namaz ve oruç gibi ibadetleri yerine getirme hususunda istekli olur.
 22. Zekâtı kimlerin vereceğini bilir.
 23. Zekâtın kimlere verileceğini bilir.
 24. Zekât ve sadaka vermenin birey ve topluma sağladığı katkıları açıklar.
 25. Güzel davranışların sadaka olduğunu bilir.
 26. Hac, umre ve kurban ibadetinin birey ve İslam toplumuna katkılarını açıklar.
 27. Hac, umre ve kurban ibadetinin kardeşliğin güçlenmesine vesile olduğunu açıklar.
 28. Duanın Allah ile iletişim vasıtası olduğunu kavrar. Her yerde ve her zaman Allah’a dua edilebileceğini bilir.
 29. Günlük konuşmalarımızdaki dua ifadelerini bilir ve yerli yerinde kullanır.
 30. Kur’an’da ve hadislerde yer alan dualardan örnekler verir.

21

 

İBADET (4×4=16 Saat)

HAFTAKREDİ KONULARKAYNAKLARAÇIKLAMALAR
 2v

İbadet ve Mükellef

İbadet Kavramı

İbadetin Amacı ve Önemi

  
 

İbadet Çeşitleri

Mükellefin Davranışları

Dinim İslam, DİB Yayınları,

s. 25-53.

Dinimizi Öğreniyoruz-1, DİB Yayınları, s. 32-47.

Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum, DİB Yayınları,

s. 46-50; 58-61.

ü   Allah’a sevgimizi ve şükrümüzü O’na ibadet ederek gösterebileceğimiz belirtilerek ibadetin kişisel ve toplumsal faydaları üzerinde durulur.

ü   Farz, sünnet, helal, haram, sevap, günah vb. temel kavramlardan bahsedilerek, bu kavramların bireyin günlük hayatındaki karşılıklarına değinilir.

ü   “Temizlik imanın yarısıdır.” hadisinden hareketle dinimizin temizliğe verdiği önem belirtilir, temizlik ibadet ilişkisi üzerinde durulur.

ü   Abdest konusu işlenirken yeterli uygulama yapılarak öğrencilerin abdesti doğru olarak öğrenmeleri sağlanır.

2v

Temizlik

İslam’da Temizlik ve Önemi

Temizlik Çeşitleri

Temizlik–İbadet İlişkisi

Abdest

Gusül

Teyemmüm

 

HAFTAKREDİ KONULARKAYNAKLARAÇIKLAMALAR
2v

Namaz İbadeti

Namaz İbadetinin Önemi

Namazın Farzları ve Vacipleri

Namazı Bozan Durumlar

Sehiv Secdesi

Namazların Kılınışı

Cemaatle Namaz

Namazın Bireye ve Topluma

Faydaları

Namazda Okunan Dua ve

Tesbihat

Dinim İslam, DİB Yayınları,

s. 113-149.

Dinimizi Öğreniyoruz-1, DİB Yayınları, s. 48-57; Dinimizi Öğreniyoruz-2, s. 38-43.

Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum, DİB Yayınları,

s. 62-73; 51-57.

ü   Namaza hazırlık şartlarından olan hadesten tahâret, necasetten tahâret gibi hususlar anlatılırken ibadet-abdest-temizlik ilişkisi üzerinde durulur.

ü   Namazların usulüne uygun nasıl kılınacağı uygulamalı olarak gösterilir.

ü   Namazı bozan durumlar örneklerle açıklanır.

ü   Öğrencilerin bilişsel gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak teorik bilgilerin öğrencilerde beceri haline gelmesine yönelik uygulamalara yer verilir. Ayrıca kurs süresince namazların cemaatle kılınmasına özen gösterilir.

ü   Camilerin ibadet mekânları olması yanında, toplumsal birlik ve beraberliğe olan katkıları ile bireyler arasında kardeşlik, yardımlaşma vb. duyguları geliştirmesine vurgu yapılır.

ü   İslam’ın en önemli şiarlarından biri olan ezanın İslam ümmetinin birlik ve beraberliği için ifade ettiği ortak anlam üzerinde durulur.

ü   Tarihi ve kültürel değeri bulunan camilere imkânlar ölçüsünde ziyaretler gerçekleştirilir. Bu ziyaretlerde öğrencilerde cami ziyaret adabı, tahiyyatü’l-mescid namazı gibi konularda farkındalık oluşturulur.

2v

Beş Vakit Namazın Kılınışı

Cemaatle Namaz

Cuma Namazı

Bayram Namazı

Teravih Namazı

 

HAFTAKREDİ KONULARKAYNAKLARAÇIKLAMALAR
2v

Oruç İbadeti

Oruç İbadetinin Önemi

Oruçla İlgili Kavramlar

Orucu Bozan ve Bozmayan

Durumlar

Oruç İbadetinin Birey ve

Topluma Faydaları

İftar Duası

Dinim İslam, DİB Yayınları,

s. 227-246.

Dinimizi Öğreniyoruz-2, DİB Yayınları, s. 44-49; Dinimizi Öğreniyoruz-3, s. 46-53.

Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum, DİB Yayınları,

s. 74-85.

ü   Orucun sadece yeme-içmeyi terk etmek olmadığı, ahlakı güzelleştiren ve sabrı öğreten bir ibadet olduğu vurgulanır. ü Ramazan ayı ile ilgili kavramlara (Kadir Gecesi, Sahur, İmsak, İftar, Niyet, Fitre, Mukabele vb.)  kısaca değinilir.

ü   Öğrencilerin özellikle fizyolojik gelişimleri dikkate alınarak orucu bozan ve bozmayan durumlar ile hangi durumlarda oruç tutulamayacağına kısaca değinilir.

ü   İftar duasının öğrenciler tarafından ezberlenmesi sağlanır.

ü   İslam’da paylaşmanın önemi vurgulanarak zekât ve sadakanın toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya ne gibi katkılar sağladığı örneklerle açıklanır.

ü   Sevinç ve üzüntü gibi insani duyguların paylaşılmasının toplumun birlik ve beraberliği ile bireyin huzur ve mutluluğu açısından önemine değinilir.

ü   Dinimizde yapılan her türlü güzel davranışın sadaka hükmünde olduğu gerçeğine işaret edilerek günlük hayattan örneklerle konu zenginleştirilir.

2v

Zekât ve Sadaka İbadeti

Zekât İbadetinin Önemi Kimler Zekât Verir?

Zekât Kimlere Verilir?

Sadakanın Tanımı

Zekât ve Sadakanın Birey ve

Topluma Faydaları

 

HAFTAKREDİ KONULARKAYNAKLARAÇIKLAMALAR
2v

Hac ve Kurban

Hac

Umre

Kurban

Dinim İslam, DİB Yayınları,

s. 337-345; 349-371.

Dinimizi Öğreniyoruz-3, DİB Yayınları, s. 34-45; 55-65.

Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum, DİB Yayınları,

s. 86-95.

ü   Hac ve umrenin kardeşlik, eşitlik, İslam tarihine yolculuk vb. yönleri üzerinde durulur. Görsel materyallerden yararlanılarak İslam’ın doğduğu ve geliştiği coğrafya hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturulur.

ü   Kurban ibadetinin Müslümanların yardımlaşma ve dayanışmasında sağladığı katkılara değinilir.

ü   Duanın tanımı yapılarak, dua etmenin sadece ihtiyaç zamanında başvurulan bir eylem olmadığı, aksine bütün hayatı kuşatan başlı başına bir ibadet olduğu vurgulanır.

ü   Kur’an-ı Kerim’de yer alan me’sur dualardan örnekler öğrencilerle paylaşılır.

2v

İbadetin Özü Dua

Dua Nedir?

Kur’an’dan Dua Örnekleri Peygamberlerden Dua Örnekleri

Tövbe Nedir?

Kur’an’dan Tövbe Örnekleri

Hz. Peygamberden Tövbe

Örnekleri

 

 1. AHLAK

AHLAK ALANININ KAZANIMLARI

 1. Güzel davranışların Allah’ın ve Peygamberimizin emir ve tavsiyesi olduğunu bilir.
 2. Hazreti Peygamberin ahlakın en güzel örneği olduğunu bilir.
 3. Dinini, Allah’ı, Hazreti Peygamberi, Kur’an-ı Kerim’i, ülkesini, bayrağını, ezanını sever ve saygı duyar.
 4. İbadet etmenin ve güzel davranışlarda bulunmanın Allah’a olan sevgimizin bir göstergesi olduğunu kavrar.
 5. İnsanların birbirinden farklı yaratıldığını, bununla birlikte herkesin değerli, özel ve saygın olduğunu bilir.
 6. Allah’ın insanı sorumlu bir varlık olarak yarattığını, ondan görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini istediğini bilir.
 7. Sorumluluklarının neler olduğunu ve sorumluklarını yerine getirmenin kişiyi başarıya götüreceğini bilir.
 8. Okul, cami, trafik vb. ortak yaşam alanlarında uyulması gereken toplumsal kuralları bilir.
 9. Anne, baba ve büyüklere saygılı olması gerektiğini bilir.
 10. Ailedeki sorumluluklarını yerine getirmenin önemini fark eder.
 11. Öğrenilen sorumlulukların kendisi ve ailesi için gerekli ve faydalı olduğunu bilir.
 12. Düşünme, görme, işitme gibi insanın sahip olduğu nimetleri bilir ve bunları doğru olarak nasıl kullanması gerektiğini açıklar.
 13. Saygı ve özür ifadelerini bilir ve doğru şekilde kullanır.
 14. Doğru ve güvenilir olmanın Allah’ın sevdiği ve istediği bir davranış olduğunu bilir.
 15. Davranışlar arasından yanlış olanları fark eder.
 16. İhtiyacı olanlara yardım etmenin güzel bir davranış olduğunu kavrar.
 17. Yardımlaşma ve paylaşmanın güzel sonuçlarını açıklar.
 18. Hedeflere ulaşmanın çalışmaya bağlı olduğunu açıklar.

26

 

AHLAK (2×4=8 Saat)

HAFTAKREDİ KONULARKAYNAKLARAÇIKLAMALAR
2v

İslam’da Ahlak

Ahlak Nedir?

İslam’a Göre Ahlakın

Kaynakları

İslam’ın Ahlaka Verdiği Önem

İman, İbadet ve Ahlak İlişkisi

Ahlakın Bireysel, Toplumsal ve

Evrensel Boyutları

Dinim İslam, DİB Yayınları,

s. 55-64.

Dinimizi Öğreniyoruz-1, DİB Yayınları, s. 94-107.

Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum, DİB Yayınları,

s. 136-139.

ü   Konular işlenirken dersin teorik ve soyut olmaktan çıkarılması amacıyla öğrencilerin günlük hayatlarından örnekler getirmelerine fırsat verilerek konunun somutlaştırılması ve zihinde kalıcı hale getirilmesi sağlanır.

ü   Ahlaklı ve erdemli bir insan olmanın inanç, ibadet ve ahlak bütünlüğüne bağlı olduğu vurgulanır.

 

HAFTAKREDİ KONULARKAYNAKLARAÇIKLAMALAR
2v

İyi Bir Müslümanın Özellikleri

Doğruluk

İnfak

İffet

Emanete Riayet Etmek

Adil Olmak

Kardeşlik

Hoşgörü ve Bağışlama

Sabır

Dinim İslam, DİB Yayınları,

s. 151-175.

Dinimizi Öğreniyoruz-2, DİB Yayınları, s. 64-71.

Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum, DİB Yayınları,

s. 140-173.

ü   Konular işlenirken dersin teorik ve soyut olmaktan çıkarılması amacıyla öğrencilerin günlük hayatlarından örnekler getirmelerine fırsat verilerek konunun somutlaştırılması ve zihinde kalıcı hale getirilmesi sağlanır.

ü   Ayetlerden, hadislerden, tarihten ve günlük hayattan örneklerle doğruluk, güven, yardımlaşma, saygı, sözünde durma vb. ahlaki değerler hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturulur. Aynı şekilde iyilerin Allah tarafından övüldüğü ve ödüllendirildiği, toplum tarafından da sevildiği vurgulanır. ü Doğru ve güvenilir olmanın insan hayatına kattığı anlam ve değer örnekler üzerinden anlatılır.

ü   Doğruluk, adalet, kardeşlik, merhamet, yardımlaşmak gibi özelliklerin olumlu sonuçları belirtilerek bu nitelikleri kaybeden birey ve toplumların karşılaşabilecekleri olumsuzluklar örneklerle anlatılır.

ü   “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” hadis-i şerifinden hareketle, insanlara faydalı olmak için çalışılması gerektiği vurgulanır.

 

HAFTAKREDİ KONULARKAYNAKLARAÇIKLAMALAR
2v

v

İyi Bir Müslümanın Özellikleri

Alçakgönüllülük

Sözünde Durmak

Görgülü Olmak

İyi Davranmak ve Güzel Söz

Söylemek

Yardımlaşmak vb.

İslam’ın Temel Haklara

Yaklaşımı

Temel İnsan Hak ve

Özgürlükleri

İnsan Hakları ve İslam

Dinim İslam, DİB Yayınları,

s. 175-189; 249-261.

Dinimizi Öğreniyoruz-2, DİB Yayınları, s. 64-71.

Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum, DİB Yayınları,

s. 140-173.

ü   Konular işlenirken dersin teorik ve soyut olmaktan çıkarılması amacıyla öğrencilerin günlük hayatlarından örnekler getirmelerine fırsat verilerek konunun somutlaştırılması ve zihinde kalıcı hale getirilmesi sağlanır.

ü   Alçakgönüllülük, sözünde durmak, görgülü olmak gibi özelliklerin olumlu sonuçları belirtilerek bu nitelikleri kaybeden birey ve toplumların karşılaşabilecekleri olumsuzluklar örneklerle anlatılır.

ü   Kul hakkı’ kavramı üzerinde durulur; kul hakkının gözetilmesinin olumlu etkileri ile ihlal edilmesinin doğurabileceği olumsuz sonuçlardan bahsedilir.

ü   Saygı kavramının bireysel ve toplumsal boyutu üzerinde durularak tüm canlıların yaşama hakkına saygı duyulması gerektiğine değinilir.

 

HAFTAKREDİ KONULARKAYNAKLARAÇIKLAMALAR
2v

Görev ve Sorumluluklarımız

Allah’a Karşı Görev ve

Sorumluluklarımız

Peygamberlerimize Karşı

Görev ve Sorumluluklarımız

Kendimize Karşı Görev ve

Sorumluluklarımız

Aile Bireylerinin Birbirlerine

Karşı Sorumlulukları

Çevremize Karşı

Sorumluluklarımız

Devlete Karşı

Sorumluluklarımız

Mesleki Görev ve

Sorumluluklarımız

Sosyal İlişkilere Dair Görev ve

Sorumluluklarımız

Dinim İslam, DİB Yayınları,

s. 263-281.

Dinimizi Öğreniyoruz-3, DİB

Yayınları, s. 80-87.

Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum, DİB Yayınları,

s. 140-173.

ü   Konular işlenirken dersin teorik ve soyut olmaktan çıkarılması amacıyla öğrencilerin günlük hayatlarından örnekler getirmelerine fırsat verilerek konunun somutlaştırılması ve zihinde kalıcı hale getirilmesi sağlanır.

ü   Toplumsal bir varlık olan insanın, içinde yaşadığı topluma ve çevreye karşı sorumlulukları üzerinde durulur. Dolayısıyla hem Allah’ın sevdiği bir kul olmanın, hem de sosyal hayatın bir gereği olarak insanın sorumluluklarının farkında olmasına dikkat çekilir.   ü İnsanların, yüklenmiş oldukları bir görevi veya sorumluluğu yerine getirmedikleri zaman meydana gelebilecek olumsuz sonuçlar örneklerle anlatılır.

ü   Aile içinde alınan kararlara her aile bireyinin uymasının aile huzuru ve mutluluğu açısından önemine değinilir.

ü   Ayet ve hadislerden de yararlanılarak başta anne, baba olmak üzere büyüklere saygı göstermenin gerekliliği üzerinde durulur. ü Ezan, bayrak, vatan sevgisi gibi milli ve manevi değerlerin birey ve toplum açısından ifade ettiği anlam konusunda tarihten ve günümüzden örnekler getirilerek öğrencilerde farkındalık oluşturulur.

 

 1. SİYER

SİYER ALANININ KAZANIMLARI

 1. Peygamberin doğduğu sosyal ve kültürel çevrenin temel özelliklerini bilir.
 2. Peygamberin ailesini bilir; ailesine verdiği değeri örneklerle açıklar.
 3. Peygamberin çocukluk ve gençlik döneminin önemli olaylarını bilir.
 4. Peygamberin tüm hayatı boyunca dürüst ve güvenilir bir kişiliğe sahip olduğunu bilir.
 5. Peygamberin hayatındaki örnek davranışlardan alınması gereken mesajları fark eder.
 6. İlk vahyin “oku” olduğunu, İslam’ın okuma ve öğrenmeye verdiği önemi kavrar.
 7. İlk Müslümanların kimler olduğunu bilir.
 8. İslam’a davette Müslümanların yaşadıkları zorlukları ve Müslümanlarca verilen mücadeleyi fark eder.
 9. Hicretin İslam tarihindeki önemini kavrar.
 10. Hicret, muhacir, ensar gibi kavramları açıklar.
 11. Hicretin sosyal ve kültürel sonuçlarını açıklar.
 12. Müslümanların Medine’de örnek bir toplum meydana getirdiklerini bilir.
 13. Birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi Müslümanları güçlü kılan özellikleri fark eder.
 14. Peygamberin en üstün ahlaki kişiliğe sahip olduğunu kavrar.
 15. Peygamberin kişilik özelliklerini bilir ve O’nun hayatından örneklendirir.
 16. Peygamberin (s.a.s) hayatının ve sevgisinin kültürümüzdeki yerini ve yansımalarını açıklar.

31

 

SİYER (4×4=16 Saat)

HAFTAKREDİ KONULARKAYNAKLARAÇIKLAMALAR
2v

Peygamberlik Öncesi

Hz. Muhammed (s.a.s)

Peygamberimizin Doğduğu Ortam

Doğumu ve Çocukluğu

Gençliği

Evliliği ve Çocukları

Dinim İslam, DİB Yayınları,

s. 67-78.

Dinimizi Öğreniyoruz-1, DİB Yayınları, s. 60-71.

Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum, DİB Yayınları,

s. 98-105.

ü   Hz. Peygamberin hayatı işlenirken kronolojik anlatıma dayalı salt bilgi verme yerine, hayatından örnek davranış modelleri ortaya konularak çıkarılması gereken mesajlar üzerinde durulur.

ü   Hz. Peygamberin aile hayatı; çocukları ve torunlarına karşı göstermiş olduğu tutum ve davranışları hayatından örneklerle anlatılır, alınması gereken dersler ve mesajlar üzerinde durulur.

ü   Hz. Peygamber’in genç iken ortaya koyduğu erdemli davranışlardan örnekler verilerek özellikle  “Muhammedü’l-Emin” vasfına vurgu yapılır.

ü   Hz. Peygamberin doğduğu coğrafi, sosyal ve kültürel çevrenin yapısına değinilerek, çocukluk ve gençlik dönemlerindeki erdemli davranışlarına dikkat çekilir.

2

Hılfu’l-Fudûl

Kâbe Hakemliği

 

HAFTAKREDİKONULARKAYNAKLARAÇIKLAMALAR
2v Hz. Muhammed’in

Peygamberliği: Mekke Dönemi

•    İlk Vahiy

•    İlk Müslümanlar

•    İslam’a Davet ve Karşılaşılan

Sıkıntılar

•    Habeşistan’a Hicret

Dinim İslam, DİB Yayınları,

s. 191-205.

 

Dinimizi Öğreniyoruz-1, DİB Yayınları, s. 72-79.

Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum, DİB Yayınları,

s. 106-109.

ü    Hz. Peygamberin hayatı işlenirken kronolojik anlatıma dayalı salt bilgi verme yerine, hayatından örnek davranış modelleri ortaya konularak çıkarılması gereken mesajlar üzerinde durulur.

ü    İslam’ın yaşanılması ve tebliğ edilmesinde yaşanan sıkıntılar ile Müslümanların bu anlamda ortaya koydukları fedakârlıklara değinilir.

2•    Hüzün Yılı

•    Taiflileri İslam’a Davet

•    Akabe Biatları

•    İsra ve Mirac

 

HAFTAKREDİKONULARKAYNAKLARAÇIKLAMALAR
2v Hz. Muhammed’in

Peygamberliği: Medine Dönemi

•    Medine’ye Hicret

•    İslam Kardeşliğinin

Oluşturulması

•    Mescid-i Nebevi’nin İnşası

•    İslam Medeniyetinin

Temellerinin Atılması

•    Medine Sözleşmesi

Dinim İslam, DİB Yayınları,

s. 283-317.

Dinimizi Öğreniyoruz-1, DİB Yayınları, s. 79-91.

Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum, DİB Yayınları,

s. 110-121.

ü    Hz. Peygamberin hayatı işlenirken kronolojik anlatıma dayalı salt bilgi verme yerine, O’nun hayatından örnek davranış modelleri ortaya konularak çıkarılması gereken mesajlar üzerinde durulur. ü Hz. Peygamber dönemindeki savaşlar konusu işlenirken, yapılan savaşların gerekçeleri kavratılır. İslam’ın barış dini olduğu, Hz. Peygamberin rahmet elçisi olarak bütün insanlığa gönderildiği hususuna özellikle vurgu yapılır. Bu anlamda, dünyada oluşturulmak istenen olumsuz İslam imajı noktasında öğrencilerde farkındalık oluşturulur.

ü    Hz. Peygamberin İslam’ı tebliğ ve davetinin ilkelerine vurgu yapılır, İslam’ın tebliğ edilmesinde takip edilen yol ve yöntemlerin Kur’an ve Sünnete uygun olmasına dikkat çekilir.

2•    Müşriklerle İlişkiler ve Yapılan

Savaşlar

•    Hudeybiye Antlaşması

•    Mekke’nin Fethi

•    İslam’a Davet Mektupları

•    Medine Döneminin Diğer Önemli

Olayları

•    Peygamber Efendimizin Haccı ve

Veda Hutbesi

•    Peygamber Efendimizin Vefatı

 

HAFTAKREDİKONULARKAYNAKLARAÇIKLAMALAR
2v Peygamberimizin Kişiliği ve

Örnekliği

•   Peygamber Olarak Hz. Muhammed

•   İnsan Olarak Hz. Muhammed

•   Ahlaki Örnek Olarak Hz.

Muhammed

Dinim İslam, DİB Yayınları,

s. 373-404.

Dinimizi Öğreniyoruz-2, DİB

Yayınları, s. 54-61; Dinimizi Öğreniyoruz-3, s. 68-77.

Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum, DİB Yayınları,

s. 122-133.

ü    Hz. Peygamberin hayatı işlenirken kronolojik anlatıma dayalı salt bilgi verme yerine, hayatından örnek davranış modelleri ortaya konularak çıkarılması gereken mesajlar üzerinde durulur.

ü    İslam’ın doğru anlaşılması ve yaşanmasında Kur’an’la birlikte Hz. Peygamberin (s.a.s) sünnetinin bilinmesinin önemine vurgu yapılır.

ü    Hz. Peygamberin örnek ahlakı Kur’an-ı Kerim ve hadislerden örneklerle işlenir.

ü    Hz. Peygamberin İslâm’ı yaşamadaki örnekliği açıklanır.

ü    Hz. Peygamberin aile hayatı; çocukları ve torunlarına karşı göstermiş olduğu tutum ve davranışları O’nun hayatından örneklerle anlatılır.

ü    Sahabilerin Hz. Peygambere ve birbirlerine olan sevgi ve kardeşliği örneklerle işlenir.

ü    Hz. Peygamberin çocuk sevgisi, yetim ve kimsesiz çocukları sahiplenmesi örneklerle anlatılarak öğrencilerin bu konularda duyarlılık kazanmaları hedeflenir.

2v Hz. Peygamberden Davranış

Örnekleri

•   Eş Olarak Hz. Muhammed

•   Baba Olarak Hz. Muhammed

•   Dede Olarak Hz. Muhammed

•   Komşu Olarak Hz. Muhammed

•   Akraba Olarak Hz. Muhammed

•   Arkadaş Olarak Hz. Muhammed

•   Eğitimci Olarak Hz. Muhammed

 

 1. SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DERSİ ÖĞRETİM İLKE VE ESASLARI

 1. Ders kapsamında düzenlenecek etkinliklerin seçimi ve gerçekleştirilmesinde, programın genel amaçları daima göz önünde bulundurulmalıdır.
 2. Etkinliklerin güvenli, verimli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için uygun ortamlar oluşturulmalıdır.
 3. Etkinliklerin öğreticilerin rehberliğinde yapılmasına dikkat edilmelidir.
 4. Etkinliklere her bir öğrencinin aktif katılımı sağlanmalıdır.
 5. Başkanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilen temel eserler başta olmak üzere; okutulan kitap, şiir ve hikâye değerlendirmelerinde, büyük grup tartışma tekniği, beyin fırtınası gibi farklı yöntem ve tekniklerle öğrencilerin araştırma, sorgulama ve değerlendirme yönleri geliştirilmelidir.
 6. Öğrencilerin başarısını etkileyen hususlarda gerekli eğitsel danışma ve rehberlikte bulunulmalıdır.
 7. Öğrencilerin gelecekle ilgili hedeflerini netleştirmelerine rehberlik edilmelidir.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DERSİ KAZANIMLARI

 1. Duygu ve düşüncelerini özgüven içerisinde ifade eder.
 2. Okuma, araştırma, yorumlama ve sorgulama becerisine sahip olur.
 3. Çevresiyle empati kurar.
 4. Eğitim ortamında gerçekleştirilen etkinliklerde aktif olarak yer alır.
 5. Paylaşma ve yardımlaşmayı sever.
 6. Sağlığın önemini ve sporun sağlığa etkisini fark eder.
 7. Bencillik, aşırı öfke vb. tutum ve davranışlardan uzak durur.
 8. Sosyal-kültürel mekânlarımızla ilgili bilgi sahibi olur.
 9. Kendini geliştirmeye istekli olur.
 10. Organizasyon becerisine sahip olur.
 11. Sorumluluk alır.
 12. Özgüvenin başarıya etkisini fark eder.

36

 

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER (3×4=12)

HAFTAKREDİ KONULARAÇIKLAMALAR
v

v

v

v

v

v

v

v

Eğitsel Oyunlar

(Bulmacalar, Bir Kelime Bir İşlem, Çoklu Katılımlı Öğretici

Oyunlar vb.)

Seminerler

Adâb-ı Muaşeret ve İnsan İlişkileri

Kişisel, Sosyal Sorumluluk ve Görev Bilinci

İslam Düşünürlerinin Tanıtımı

Kişisel Gelişim vb.

Drama Örnekleri

Kültürel Faaliyetler

Kitap Okuma ve Değerlendirme

Şiir ve Hikâye Yorumlama

Tartışma, Münazara Etkinlikleri

Kavram Çalışmaları

Örnek Olay İncelemeleri

Dini Mûsikî Etkinlikleri

ü   Öğretici, her bir etkinliğin gerçekleştirilmesinde programın genel amaçlarını gözetir.

ü   Seminer, okuma değerlendirme, münazara vb. etkinliklerde öğrencilerin kendilerini rahat bir şekilde ifade edecekleri uygun psikososyal ortamların oluşturulmasına özen gösterilir.

ü   Kitap, şiir veya hikâye seçiminde Başkanlığımız ve MEB tarafından tavsiye edilen temel eserlerden faydalanılır. Okunan kitap, şiir veya hikâye değerlendirmelerinde, büyük grup tartışma tekniği, beyin fırtınası, ters beyin fırtınası, altı şapkalı düşünme vb. yöntemlerden yararlanılır.

ü   Dini mûsikî ile ilgili gerçekleştirilecek etkinlikler, öğreticilerin rehberliğinde öğrencilerin isteyip benimseyecekleri bir tarzda planlanır.

37

  Gezi-Gözlem

Yarışmalar

•             Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma

•             Ezber/Hafızlık

•             Hutbe

•             Ezanı Güzel Okuma

•             Bilgi Yarışmaları (Temel Dini Bilgiler, Siyer vb.) v Sportif Faaliyetler

(Futbol, Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Badminton vb.)

ü    Gezi-gözlem etkinliği çerçevesinde kurs yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınarak, öğrencilerin milli ve manevi duygularının gelişmesine, tarih şuuru kazanmalarına yönelik tarihi ve kültürel geziler yapılır. Gezi sonunda öğrencilerden düşünceleri alınır.

ü    Bilgi yarışmaları, öğrencilerin bilgi seviyelerini tespit etmekten ziyade, tüm öğrencilerin eğitim motivasyonlarını artırmaya ve beceri düzeylerini geliştirmeye matuf yapılır.

ü    Spor etkinliklerinde katı rekabete, fiziksel ve duygusal aşırılıklara fırsat vermeden, olumlu davranışlar ödüllendirilir; böylece öğrencilerde takım ruhu, duygu kontrolü, dayanışma vb. duyguların gelişmesi amaçlanır.

38

Müftülük alım haberleri münhal ilanlar ve tüm müftülük haberlerimiz 81 ilin tüm duyurularını sitemizde bulabilirsiniz.Haberden cıkmadan önce diğer haberlere bakmayı unutmayınız. ilginizi cekecek ve yararlı olacak onlarca haberi bulabilirsiniz Ayrıca anlık duyuruları kacırmamak için sayfa ve gurubumuza buyurun--> Sadece diyanet haber facebook sayfası na katılın(Türkiyenin en güncel muftuluk haberleri) Diyanet gurubu için buyurun tek sen yoksun.
Etiketler :
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA