Müftülükten KKö alım İlanı(Gecici)

Müftülükten KKö alım İlanı(Gecici)

Gecici Öğretici alım ilanı

25 Eylül 2018 - 15:04 - Güncelleme: 25 Eylül 2018 - 15:14

 

İLAN

İlimiz İlçe Müftülüklerinde 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Güz döneminde ihtiyaç duyulan Kur'an
kurslarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran Eğitim
ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi ile Vaizlik, Kur'an
Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların
Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9. ve 18. Maddeleri ile Başkanlığımızın 09/09/2016
tarihli ve 44009, 18/05/2017 tarihli ve E.35458 ile 17/08/2018 tarihli ve E. 113759 sayılı yazıları ve
ekleri gereğince geçici (BAYAN) Kur'an Kursu Öğreticiliği sözlü sınavı yapılacaktır.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48' inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (b)
  bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,
 3. İmam-Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,
 4. Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
 5. 2016 yılı KPSS (DHBT)’den en az 60 puan almış olmak.
 6. 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri alan yeterli sayıda müracaatçı bulunmadığı takdirde,
  2016 yılı KPSS (DHBT)’ye girmiş olmak,
 7. 4-6 Yaş grubu Kur’an kursları için; 3’üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden
  birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017
  tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri
  belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk
  gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak.
 8. Başkanlığımızın 17/08/2018 tarihli ve E.l 13759 sayılı 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Kur’an
  Kursları Uygulama Esasları yazısının 4-6 Yaş Grubu Öğrencilere Yönelik Din Eğitimi Verilen
  Kur’an Kursları Maddesinde belirtilen şartlardan birini taşıyor olmak.

(BU MADDEDE BELİRTİLEN ŞARTLAR DETAYLI BİR ŞEKİLDE EKTE GÖSTERİLMİŞTİR)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48” inci Maddesinin 8. bendindeki Güvenlik Soruşturması
ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Dilekçe,

 1. T.C. kimlik no’lu nüfus cüzdanı fotokopisi,
 2. En son öğrenim durumunu gösterir belge/diploma fotokopisi,
 3. 2016 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,
 4. Varsa hafızlık belgesi fotokopisi

BAŞVURU. SINAV, GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR
1) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar en geç 08/10/2018 Pazartesi mesai bitimine kadar dilekçeleri
ve KPSS (DHBT) sonuç belgeleri ile görev almak istedikleri İlçe Müftülüğüne müracaat
edeceklerdir. Her aday sadece bir İlçe Müftülüğüne müracaat edebilir.(ya normal Eğitim-Öğretime
ya da 4-6yaş gurubuna) Birden fazla ilçeye müracaat edenlerin müracaatları iptal edilip sınava
alınmayacaklardır.

 1. Sınav, Merkezefendi İlçesi Hacı Karacalar (İl Müftülüğünün arka sokağında bulunan Camii)
  Camiinde 10 Ekim 2018 tarihinde saat 09:00'da yapılacaktır.(Başvurunun çok olması halinde sınav
  11 Ekim 2018’de devam edecektir) Sınav sonuçları her ilçenin internet sitesinden ve İlimiz
  Müftülüğü https://denizli.divanet.gov.tr internet adresi "duyurular" bölümünde ilan edilecektir.
 2. Her aday müracaat etmiş olduğu ilçeye göre sınava katılacak olup başarı sıralaması müracaat
  etmiş olduğu ilçeye göre belirlenecektir.(Müracaat ettiği İlçeye yerleştirilememesi durumunda, talep
  etmesi halinde ihtiyaç duyulan başka bir ilçede görevlendirilebilecektir.)
 3. Görevlendirmeler, öncelikle 2016 yılı KPSS (DHBT)’den puanı 60 ve üzeri olup sözlü sınav
  sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav
  puanı esas alınarak yapılacaktır. Geçici Öğretici ihtiyacı 2016 ydı KPSS (DHBT) puanı 60 ve
  üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylarla karşılanmaması halinde; 2016 yılı KPSS
  (DHBT) puanı 60 ’ın altında olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek
  puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav
  puanlarının eşit olması halinde sırasıyla öğrenim düzeyi yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana,
  doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
 4. Sınav ve görevlendirme süresince Î1 ve îlçe Müftülüklerimizin internet sitelerinden yapılacak tüm
  duyurular tebligat sayılacaktır.
 5. Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da
  beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi
  yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından kendilerine bir
  bedel ödenmiş ise bu bedel yasal yollardan tazmin edilecektir.
 6. Bu duyurudaki şartlar, bu sınav için geçerlidir.
 7. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Vaizlik,
  Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu
  Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav
  Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci
  Yurt ve Pansiyonları Yönergesi hükümleri geçerlidir.
 

SINAV KONULARI

Kur'an-ı Kerim, Ezber ve tecvit kuralları ile Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları),

 

İLETİŞİM

SırakapılarMah. 1582 Sk.No:18. Merkezefendi/DENİZLİ Telefon: (0 258) 241 06 38 Dahili No : (123)

İLANEN DUYURULUR.

 
 

Haşan Hüseyin ORTANCA
İl Müftüsü V.

 

Sırakapılar Mh. 1582 Sok.No: 18 20010/DENİZLİ Ayrıntılı Bilgi için: İl Müftü Yardımcısı Haşan Hüseyin PALABIYIK
Telefon:(0 ) 258 241 8377 (pbx) Faks: 2420914          e-posta: [email protected]

 

 1. Kıır'aıı Kursları (İğretim Programı 1.4-6 Yaş Grubu), tespit edilen kriterlere (EK-3)
  uysun sınıf ve kurslarda açılacaktır. Belirtilen şartlara uysun olmayan mekânlarda kurs
 2. Okul öncesi özel eşitim kumlularında 4-5 vas srnbu kurs acılnıavacaktıı.             
 3. 4-5 vas srnbu kıırslarmda proamda belirtilen ders saatinin üzerine cıkılmayacaktu'.
  Program gereği öğreticilerimiz günlük 6 (altı), haftalık 30 saaiin üzerinde ders
  yapmayacaktır/yaptııılınayaciiktır. Veliler kayıl masında konıı hakkında
  bilsileııdirilecektir.
 4. Fiziki oıtamın uygun, öğrenci sayısının yeterli olması durumunda 4-5 yaş grubu sınıflar
  atın vastaki öğlencilerden olustuıulacaktır.

rV i    w         >

 1. 4-5 yas snıbıı kurslarında smı: mevcudunun 18 öğrenciyi seçmemesi tavsive edilir.
 2. 4-5 vas srnbu kurslarında avnıöârenci sabuna. Kıır'aıı Kursları ÖsretiıııProsramı (4-6

r‘ İn-       f'UC                  1-    w'-

vaş grubu), temel ve ek öğretim programlan uygulanabilecektir.

da 4-6 v                                        i

 

aranacak şartlar asamda belirtilmiştir. Bı: itibarla:

i                         i u                                               i

 1. 09-22 Evlili 2013 Manisa Eşitim Merkezi.

•                V-

 1. 13-21 Ağustos 2014 Afconkaralıisar/Saııdıklı.
 2. 24-28 Maviş 2015 Afroıiarahisar/Sandıklı

/      r'     r1

 1. 24 Asustos-4 Evlili 201? talihlerinde Rize Eşitim Meıkezinde düzenlenen
  seminerlere katılıp hizmet içi eğitim sertifikasına sahip olanlar

görevlendirilecektir. Bu kapsamdaki personelin yeterli sayıda olmaması
durumunda Kınan kursu öğreticisi oka yeterliğine sahip olup aşağıdaki şartlan

 

 

 

taşıyanlara da görev verilebilecektir.

 
 

Din Kültürü ve Alılak Bilgisi Öğretmenliği mezunu

Sertifika/kıtrs bitiııııe belcesi saıtı
aranmaz

Sınıf öğretmenliği mezunu

Okul Öncesi Öğretmenliği mezunu

Çocuk Gelişimi (ön lisans) mezunu

Meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunu

Yukarıda belirtilen diplomalardan birine salıip olmayan;

İlahiyat fakültesi mezunu

Seıtifika/kurs bitiııııe belgesi şartı
aranır

İlahiyat ön lisans mezunu

İmam-lıatip lisesi mezunu

 1. Bahsi geçen sertifika ve kurs bitirme belgesi olarak 20.01.2017 tarihli E.5722
  sayılı yazı ile 19.01.2C17 tarikinden önce alman kıırs belgeleri geçerli olmakla
  biıiikte yazı yayımlanmadan önce kınsa kayıt yaptırıp 19.01.201" tarihten soma
  çocuk gelişimi ve eğirimi alanında en az 296 saatlik sertifika alanların belgeleri ele
  kalnıl edilecektir.
 2. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, isimleri ve süreleri
  aşağıda belirtilen belge ve sertifikalar kabul edilecektir.
 
 

SERTİTİKA./KITRS BİTİRME BELGESİ

SÜRESİ

Çocıık Gelişimi ve Eğitimi .Vlaııı / Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs
Programı

380 Saat

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Erken Çocukluk Eğitimi Elemanı Modüler Programı
(Yeterliğe Dayalı) (Tarih sınırlaması yükün.)

2368 Saat

Çocuk Gelişimi ve Eğitim: / Çocıık Bakım Elemanı Modüler Programı (Yeterliğe
Dayalı) (Tarih sınırlaması yoktur.)

2040 Saat

Çocıık Gelişimi ve Eğitimi / Özel Eğitini Elemanı Modüler Programı (Yeterliğe
Programı) (Tarih sınırlaması yoktur.)

2264 Saat

 1. 4-6 yaş grubuna öğretici görevlendirmelerinde eğitim düzeyleri dikkate alınarak
  yüz Gize eğitim yolu ile sertifika alanlara öncelik verilecektir.

S. 201S yılında 4/B sözleşmeli olarak atanan 4-6 yaş grubıı kurslarda görevlendirilen lisans
mezunlan, bıı eğitim-öğretım döneminde sertifikaları olmasa dahi 4-6 yaş grubıı
kurslarda göreve başlayacaklaıdn. Söz konusu belgelerini ise en geç 04.02.2019
tarihine kadar alacaklardır. Müftülüklerimiz konıı ile ilgili gerekli çalışmaları
yapacakla! dn.

(Okul Öncesi Çocıık Gelişimi ve Eğitimi Kurs Pıogramı (3S0 saat) nm duyurulması
hususu 23.05.201S tarihi: ve E.61468 sayılı yazı ile müftülüklerimize bildirilmişti Aynı
husus 02.08.201S tarih ve E.104454 sayılı yazıda da hamlatılmış ve 4-6 yaş kurslarına
4/B sözleşmeli olarak 20İS yılında atanan öğreticilerimizden diploma, sertifika ya da
kurs bitiııııe belgesine sahip olmayanların en geç 201S-2C19 eğitını-öğretim yılının 1.
döneminin sonuna kadar belgelerini almaları gerektiği belirtilmişti. Bununla birlikte
bazı illerde iıalk eğitim merkezlerinde kursu verecek öğretmenlerin yeterli sayıda

DHBT KİTAPLARIMIZ İÇİN  ARAYABİLİRSİNİZ 0532 360 90 75


AYRINTILAR İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ <<https://bit.ly/2v44yMh

 

 

olmaması ve kursların Eylül 2018 itibariyle açılabileceğine yönelik değerlendirmeler,
müftülüklerimiz tarafından Başkanlığımıza ulaştırılmıştır. Bıı nedenle bahsi geçen
konuyla ilgili öğretmen yetersizliği yaşanan illerde kurs belgesi alma süresinin 5.
dönemin başlama tarihine kadar (04.02.2019) uzatılması kararı alınmıştır.)

 1. İl, ilçe müftülükleri mahallinde yapacakları hizmet içi eğitimleri Genel
  Müdürlüğümüzün 29.03.2018 tarih ve E.38387 sayılı yazısı ile belirtilen uygulama
  yöntemleri kapsamında gerçekleştireceklerdir.
 2. PDR öğretmenlerinin görev aldığı illerde. 4-6 yas grubu kurslarında ihtiyaç olması
  halinde öğreticinin talebi, ilgili müftünün de onayı ile PDR öğretmeni rehberlik
  yapabilecektir.
 3. 4-6 yaş grubu kurslarına yardımcı personel ya da hizmetli olarak almaç ak kişilerin
  Başkanlığımızın kurumsal niteliğine uygunlukları ve öğrenci yaş grubunun
  özelliklerine göre davranabilmeleri göz önünde tutulnıalıdn.
 4. 4-6 yaş grubu kurslarımızda çocukların kntasiye. genel temizlik, beslenme ve diğer
  hizmetleri için kurs aile birliği aracılığıyla velilerden alınacak aylık ücret, resmi okul
  öncesi kurumlan ücretleri hakkında ki İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Ücret Tespit
  Komisyonunca belirlenen ücretin üstünde tutulamaz.
 5. Eğitim-öğretinı materyali olarak Başkanlığımızca ücretsiz olarak gönderilecek olan

“Kın’an Kursları Öğretici Kitabı I-ET ile “Kufaıı Kursları Etkinlik Kitabı I-IF
kulla m la çaktır.                                                                                                          Kitaplar

httpı/AvTvıvİ.diyaııet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMuclıırlugıı/Sayfalar/Mateıya
lleı.aspx \veb adresinden de indirilebilecektir. Diğer yardımcı materyaller ise
Türkiye Diyanet Vakfımdan temin edilebilecektir.

 1. Başkanlığımızca 4-6 yaş grubu öğrencilerin eğitim-öğretinı faaliyetlerinde kullanılmak
  üzere dini içerikli şarkılar lıazulannnş olup bu şarkılar Başkanlığnmzm
  http://kur.s.(liyanet.gov.tr/ınultimedyaa/2/sarkilar.html \veb adresinden indirilerek
  kullanılabilecektir.
 2. Öğreticilerimiz MEB okul öncesi eğitimi kapsamında hazırlanan ve programın amaç ve
  kazanılırlarına uygun materyallerden de yararlanabileceklerdir.
 3. Öğreticiler. Başkanlığımız tara tından tavsiye edilmemiş ya da bağlı bulundukları
  Müftülüğün onayı olmayan (öğreticinin kendi hazırladığı materyal hariç) hiç bir yayım
  kursta bulundumıayacakür.
 

 

Denizli Müftülüğü

 

 

 

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Kırşehir’de Kur’an-ı Kerim Okuyan çocuklar ödüllendirildi
Kırşehir’de Kur’an-ı Kerim Okuyan çocuklar ödüllendirildi
Tunceli'de Il Müftümüz şevket Dilmaç Pülümür Ilçesinde Bir Dizi Ziyarette Bulundu.
Tunceli'de Il Müftümüz şevket Dilmaç Pülümür Ilçesinde Bir...