Diyanet avukat alımı ilanı yayınladı.

Diyanet avukat alımı ilanı yayınladı.

Diyanet işleri başkanlığı avukat alım ilanı yayınladı.

26 Aralık 2018 - 15:08 - Güncelleme: 26 Aralık 2018 - 15:17

Başkanlığımızda münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, görev yeri, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre açıktan “Avukat” alımı yapılacaktır.

 

 

 

MÜNHAL KADRONUN

 

 

Sınıfı

Unvanı

Teşkilatı

Görev Yeri

Öğrenim Durumu

Adedi

Avukatlık

Hizmetleri

Sınıfı

Avukat

Merkez

Merkez

Hukuk Fakültesi

10

Taşra

Bolu Bölge Hukuk Bürosu

Hukuk Fakültesi

1

Bursa Bölge Hukuk Bürosu

Hukuk Fakültesi

1

Diyarbakır Bölge Hukuk Bürosu

Hukuk Fakültesi

2

Erzurum Bölge Hukuk Bürosu

Hukuk Fakültesi

1

Gaziantep Bölge Hukuk Bürosu

Hukuk Fakültesi

2

Isparta Bölge Hukuk Bürosu

Hukuk Fakültesi

1

İstanbul Bölge Hukuk Bürosu

Hukuk Fakültesi

4

İzmir Bölge Hukuk Bürosu

Hukuk Fakültesi

2

Kayseri Bölge Hukuk Bürosu

Hukuk Fakültesi

2

Samsun Bölge Hukuk Bürosu

Hukuk Fakültesi

2

Trabzon Bölge Hukuk Bürosu

Hukuk Fakültesi

1

Van Bölge Hukuk Bürosu

Hukuk Fakültesi

1

 

 

 

 

TOPLAM

30

I.BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Hukuk fakültesi mezunu olmak,
 3. 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
 4. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

 

II.BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 1. Başvuru şartlarını          taşıyan            adaylar,           02.01.2019–16.01.2019         tarihlerinde

(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi)  adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne mesai saatleri içerisinde (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edeceklerdir. 

ü Yurtdışında bulunanlardan veya askerlik görevini yürütenlerden sınava müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

 1. İl müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.
 2. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
 3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 4. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

III.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
 3. 2018 yılına ait KPSS sonuç belgesi
 4. Türkiye'nin tüm yöre, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olduğuna, sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumunun olmadığına, sabıka ve arşiv kaydının bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı,
 5. Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.
 • Belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 • Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
 • Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir
 • Adaylar, DİBBYS sınav başvuru ekranında özgeçmiş için ayrılan alanı 1000 karakteri aşmayacak şekilde dolduracaklardır.

IV.SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

 1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.
 2. KPSS sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, sözlü sınava çağrılacaktır.
 3. Adaylar sözlü sınavda komisyon tarafından;
  1. Anayasa Hukuku, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri

Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlık mevzuatı, (40 puan)

 1. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku,

İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku, (20 puan)

 1. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
 2. Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)
 3. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
 4. Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)  konularından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir
 1. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.
 2. Adaylar; sınav    tarihi   ve        yerini   belirten            “Sınav             Giriş    Belgesi”          alma     işlemlerini

(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

 1. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
 2. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 3. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.
 4. Başarı sıralamasında sözlü sınav puanı yüksek olana öncelik verilir. Adayların atanmaya esas sözlü puanlarının eşit olması halinde sırasıyla; KPSS puanı yüksek olana, KPSS öğrenim mezuniyeti önce olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
 5. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.

 

V.SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

 1. Adaylar sınav sonuçlarını (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden öğreneceklerdir.
 2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
 3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
 4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

VI.ATAMA ve TERCİH İŞLEMLERİ

 1. Atamalar başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.
 2. Atanmaya hak kazanan adaylar Ek-1 listede belirtilen bölge hukuk bürolarının bulunduğu il müftülüklerinde istihdam edilecektir. Ayrıca bu bürolara bağlı olan illerde Başkanlıkça görevlendirilebileceklerdir. 
 3. Atama ve tercih işlemlerine ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir. 

 

VII.DİĞER HUSUSLAR

 1. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
 2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
 5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve

Görevleri Hakkında Kanun, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

 

VIII.İLETİŞİM Yazışma Adresi            : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı 

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800    Çankaya/ANKARA

e-mail           :  [email protected] Telefon       :  (0312) 295 70 00

İlgililere duyurulur.

                                                                                             DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

          

 

BÖLGE HUKUK BÜROLARI

 

 

 

BÖLGELER

 


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

BOLU BÖLGE

HUKUK

BÜROSU

BURSA BÖLGE

HUKUK

BÜROSU

DİYARBAKIR BÖLGE

HUKUK

BÜROSU

ERZURUM BÖLGE

HUKUK

BÜROSU

GAZİANTEP BÖLGE

HUKUK

BÜROSU

ISPARTA BÖLGE

HUKUK

BÜROSU

İSTANBUL BÖLGE

HUKUK

BÜROSU

İZMİR BÖLGE

HUKUK

BÜROSU

KAYSERİ BÖLGE

HUKUK

BÜROSU

SAMSUN BÖLGE

HUKUK

BÜROSU

TRABZON BÖLGE

HUKUK

BÜROSU

VAN BÖLGE

HUKUK

BÜROSU

1

 

İLLER

 


Bartın

Balıkesir

Batman

Ağrı

Adana

Afyonkarahisar

Edirne

Aydın

Aksaray

Amasya

Artvin

Bitlis

2

Bolu

Bilecik

Bingöl

Ardahan

Adıyaman

Antalya

İstanbul

Denizli

Karaman

Çorum

Bayburt

Hakkari

3

Düzce

Bursa

Diyarbakır

Erzincan

Gaziantep

Burdur

Kırklareli

İzmir

Kayseri

Ordu

Giresun

Muş

4

Karabük

Çanakkale

Elazığ

Erzurum

Hatay

Isparta

Kocaeli

Manisa

Kırşehir

Samsun

Gümüşhane

Van

5

Kastamonu

Kütahya

Malatya

Iğdır

Kahramanmaraş

 

Sakarya

Muğla

Nevşehir

Sinop

Rize

 

6

Zonguldak

Yalova

Mardin

Kars

Kilis

 

Tekirdağ

Uşak

Niğde

Tokat

Trabzon

 

7

 

 

Siirt

 

Mersin

 

 

 

Sivas

 

 

 

8

 

 

Şırnak

 

Osmaniye

 

 

 

Yozgat

 

 

 

9

 

 

Tunceli

 

Şanlıurfa

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfa 4 / 4

 

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Sivas'ta Vali Salih Ayhan Kurbanını Türkiye Diyanet Vakfına Bağışladı
Sivas'ta Vali Salih Ayhan Kurbanını Türkiye Diyanet Vakfına...
Şanlıurfa'da Kitaba Meydan Okuma, Meydanda Kitap Oku
Şanlıurfa'da Kitaba Meydan Okuma, Meydanda Kitap Oku