Milli Eğitim Bakanlığı Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik...

Milli Eğitim Bakanlığı Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

Milli eğitim bakanlığı yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. karar resmi gazetede yayınlandı

24 Şubat 2019 - 01:17

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM TANITIM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğinin birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile her tür ve derecedeki resmî, özel okul ve kurumların tanıtım uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile her tür ve derecedeki resmî, özel okul ve kurumların tanıtım uygulamalarına ilişkin araçların renk, şekil, ölçü/oran, yazı karakteri ve diğer özelliklerinin belirlenmesi ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (ğ), (ı), (o) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Adlandırma tabelaları: Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile her tür ve derecedeki resmî, özel okul ve kurumlar ile görevlilerin oda kapılarındaki adı, soyadı ve unvanlarını; derslik, atölye, pansiyon, spor salonu, toplantı odası, öğretmenler odası, kütüphane, laboratuvar ve benzeri bölümleri belirlemek amacıyla kapı girişlerine konulan tabelaları,

b) Amblem: Bakanlığın kitap, meşale, ortasında çember içinde Türk Bayrağı’nın Ay ve Yıldızı, çevresinde tarihteki bağımsız 16 büyük Türk Devleti’ni simgeleyen 16 yıldızdan oluşan simgesini,”

“g) Kurum: Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile her tür ve derecedeki resmî, özel okul ve kurumlar ile diğer kurumları,

ğ) Kurum tanıtım uygulamaları: Bakanlık kurumlarında kullanılan tabela, yönlendirme levhaları, isimlikler, basılı evrak; Atatürk Posteri, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe; logo, amblem, flama, tanıtıcı bayrak; taltife yönelik başarı, üstün başarı, ödül, hizmet şeref belgesi ve benzeri belgeler; araç, personel araç ve geçici görev araç kartı; tanıtım malzeme, sembol ve benzeri uygulamaları,”

 “ı) Logo: Bakanlığın kitap, meşale, ortasında çember içinde Türk Bayrağı’nın Ay ve Yıldızı, çevresinde Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı’nın adı, tüm bunların çevresinde ise tarihteki bağımsız 16 büyük Türk Devleti’ ni simgeleyen 16 yıldızdan oluşan simgesini,”

“o) Yerleşim planı: Bakanlık kurumlarının yerleşim özelliği olan bölümlerini resim, şekil ve yazıyla ifade eden planı,

ö) Yerleşke (kampüs): İçerisinde farklı tür ve derecede okul ve kurum bulunan kurumların alan ve yapılarının tümünü,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “Yabancı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve milletlerarası” ibaresi eklenmiş ve on üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Hayat boyu öğrenme kurumları, rehberlik araştırma merkezleri, bilim sanat merkezleri, hizmet içi eğitim kurumları, öğretmenevi ve akşam sanat okulları, tesis ve kamp merkezleri, basım ve yayınevleri ile 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan kurumlarda yeşil zemin üzerine siyah renkte temel büyük harflerle Türkçe yazılır.”

“(3) Özel okul tabelalarında, okulun adının önünde “özel” ifadesine yer verilir ve resmî adının dışında başka bir isim kullanılamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “stilize edilmiş” ibaresi “tasarlanmış” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlık kurumlarında kullanılan Bakanlık logosu tam bir daire şeklindedir. Dairenin tam ortasında sayfaları açılmış kitap, meşale, ortasında çember içinde Türk Bayrağı’nın Ay ve Yıldızı, çevresinde daire şeklinde “TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI” yazısı, tüm bunların çevresinde ise tarihteki bağımsız 16 büyük Türk Devleti’ni simgeleyen 16 yıldız yer alır. Logonun daire zemininin beyaz; kitap, meşale alevi, ay yıldız, yıldızlar ve yazıların kırmızı renkte olması esastır. Bunun dışındaki kullanım renkleri Bakanlıkça hazırlanan kılavuzda belirtilir. Bakanlık logosu her türlü kurum tanıtım uygulamalarında kullanılır. Logo uygulamalarında kurum renklerine yer verilebilir.

(2) Bakanlık amblemi kitap, meşale, ortasında çember içinde Türk Bayrağı’nın Ay ve Yıldızı, çevresinde tarihteki bağımsız 16 büyük Türk Devleti’ni simgeleyen 16 yıldızdan oluşur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (e) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başlıklı kâğıtlarda; özel kâğıt uygulamalarında logo sol üst köşede yer alır. Kurum bilgileri logonun sağ tarafındadır. Logo ile kurum bilgileri dik ince bir çizgi ile birbirinden ayrılır. Millî Eğitim Bakanı özel kâğıt uygulamalarında meşale alevi başlıklı kâğıdın sağ alt köşesine filigran olarak yerleştirilir. Bunun dışındaki uygulamalarda filigrana yer verilmez. 15/12/2014 tarihli ve 2014/7074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre düzenlenen resmî yazı kâğıt uygulamalarında, logo alt bilgi bölümünün sol başında yer alır.”

“ç) Baskı uygulamalarında; zemin üzerinde, meşale alevine sağ alt tarafta filigran olarak yer verilir. Logo filigran karşısında yer alır. Uygulamada kurum bilgileri kullanılır.”

“e) Değişik tür ve ebatlarda yapılan dosyalarda;

1) Logoya sol üst tarafta yer verilir. Meşale alevi filigran olarak sağ alt taraftadır. Meşale alevinin büyük bir bölümü ön kapakta, taşan kısmı arka kapakta yer alır. Dosyanın arka kapağının sol alt tarafında logo ve kurum bilgilerine yer verilir.

2) Basın bülteni dosyasında logo sol tarafın ortasındadır. Logonun tam karşısında “BASIN BÜLTENİ” yazısı yer alır. Yazının bittiği yere, filigran olarak düzenlenen meşale alevi yerleştirilir. Logo ve kurum bilgileri dosya arka kapağının sol tarafının orta alanındadır. Basın bülteni dosyasının sol iç kısmında cep yer alır. Dosyanın sağ iç kısmında ayrıca özel bir cep vardır. Logo bu cebin üst kısmında yer alır.”

“h) Taltif amacıyla düzenlenen başarı, üstün başarı, ödül, hizmet şeref belgesi ve benzeri belgelerde; logobelgenin üst tarafında ortadadır. Altında belgenin adına yer verilir. Sağ alt köşede meşale alevi filigran olarak yer alır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Kurum tanıtım uygulamaları ile ilgili olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği hükümlerine uyulur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihini müteakip kurum tanıtım uygulamaları ile görsellerine ilişkin kılavuz Bakanlıkça hazırlanır ve Bakanlığın resmî internet sitesi ile Tebliğler Dergisinde yayımlanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle logo, amblem, tabela ve kurum tanıtım uygulamalarına ilişkin yapılan değişiklikler Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre 31/12/2019 tarihine kadar gerçekleştirilir. Basılı evrak ve benzeri tüketim malzemelerinin kullanımına stoklar tükeninceye kadar devam edilir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Tokat Ptt Baş Müdürü Muhterem Demir Il Müftüsü Abdullah Pamuklu’yu Ziyaret Etti
Tokat Ptt Baş Müdürü Muhterem Demir Il Müftüsü Abdullah...
Muhammed Nayir Erzincani Camii 4-6 Yaş Grubu Inşaatında Inceleme
Muhammed Nayir Erzincani Camii 4-6 Yaş Grubu Inşaatında Inceleme